مقاله تدوين استانداردهاي عملکرد مديران آموزشي مقطع متوسطه شهر تهران و ارائه يک الگوي مناسب جهت کاربرد آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تدوين استانداردهاي عملکرد مديران آموزشي مقطع متوسطه شهر تهران و ارائه يک الگوي مناسب جهت کاربرد آن :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :18

اعمال مدیریت در این عصر از پیچیدگی خاصی برخوردار است و دانش و مهار تهای خاص خود را طلب می کند. مقوله استانداردسازی دانش و عملکرد مدیران نیز کمک شایان توجهی به اعمال مدیریت مؤثر م ینماید, لذا پژوهشگر با توجه به مبانی نظری و پیشینهپژوهش در ایران و جهان مؤلف ههای اصلی استاندارد عملکرد مدیران آموزشی را شناسایی و در قالب چهار موضوع کلی مدیریت ورهبری سازمانی, رهبری آموزشی, گستره رفتار اخلاقی, نظام ارتباط با والدین و جامعه بیان کرد که هر موضوع خود دارای تعدادی زیرمؤلفه و استاندار دهای عملکرد مرتبط بود. پرسشنامه ای بر اساس استانداردهای عملکرد تدوین شده حاوی 104 گویه طراحی گردید واعضا نمونه آماری پژوهش پرسشنامه ها را تکمیل نموده و میزان اهمیت استانداردهای عملکرد از دیدگاه آنها تعیین شد. این داده ها بااستفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی (جداول فراوانی و درصد, نمودار, تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل رگرسیون) مورد تجزیهو تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد پنج عامل از نظر مدیران آموزشی مهم تر هستند. مدل پیشنهادی پژوهشگر به صورت پرسشنامه ای طراحی شد و درجه تناسب مدل و اجزای آن بر اساس نظرات صاحب نظران تعیین گردید و کل مدل با مقیاس 4/42 از 5 مورد تأیید قرار گرفت.

لینک کمکی