مقاله بررسي رابطه بين سبکهاي مديريت تعارض و ميزان استرس شغلي کارکنان به منظوراعمال سبک مناسب مديريت، درآينده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه بين سبکهاي مديريت تعارض و ميزان استرس شغلي کارکنان به منظوراعمال سبک مناسب مديريت, درآينده :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :18

این پژوهش با هدف مقاله بررسي رابطه بين سبکهاي مديريت تعارض و ميزان استرس شغلي کارکنان به منظوراعمال سبک مناسب مديريت, درآينده با روش همبستگی از نوع توصیفی اجرا گردید. جامعه آماری کلیه کارکنان آموزشکده های فنی و حرفه ای استان البرز در سال 1390 به تعداد 130 نفر و نمونه آماری تعداد 98 نفر که با روش تصادفی ساده با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات دو نوع پرسشنامه است که یکی پرسشنامه حل تعارض که توسط ویکز (1994) و فیشرو اوری (1991) ساخته شد.ودیگری پرسشنامه استرس شغلی اسیپو(1987) می باشد.نتایج بدست آمده نشان داد که بین سبکهای مدیریت تعارض (رقابتی) و (اجتناب) و (مصالحه) با استرس شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. و بین سبک (ایثار)و (همکاری) با استرس شغلی کارکنان رابطه معناداری مشاهده نشد

لینک کمکی