مقاله بررسي تاثير افشاي اطلاعات حسابداري تورمي بر قيمت سهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تاثير افشاي اطلاعات حسابداري تورمي بر قيمت سهام :


سال انتشار : 1382

تعداد صفحات :26

در این تحقیق با تبدیل اطلاعات تاریخی مجموعه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت های مالی تعدیل شده بر مبنای تورم , نسب به ارزیابی ارتباط بین قیمت سهام و افشای این اطلاعات اقدام گردیده است . قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته با مجموعه ای از نسبت های مالی استخراج شده از صورت های مالی تاریخی به عنوان متغیرهای مستقل و با استفاده از مدل آماری همبستگی – رگرسیون مورد آزمون قرار گرفت . به موازات آن , با تبدیل صورت های مالی تاریخی شرکت ها به صورت های مالی تعدیل شه بر مبنای تورم نسبت به تعیین نسبت های مالی و آزمون آنها در ارتباط با قیمت سهام اقدام گردیده است. از سوی دیگر آزمون های فوق در خصوص صنایع مختلف و نیز مجموعه شرکت های بزگ و کوچک به صورت جداگانه نیز صورت پذیرفته است. نتایج آزمون های فوق , بار اطلاعاتی صورت های مالی را اعم از تاریخی یا تورمی در خصوص تعیین قیمت سهام تایید ننموده و منجر به رد فرضیات تحقیق گردیده اند .

لینک کمکی