مقاله ارزيابي کاربرد بازاريابي مستقيم در موسسات خدماتي غيرانتفاعي (مطالعه موردي: فرهنگ سراهاي کرج )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي کاربرد بازاريابي مستقيم در موسسات خدماتي غيرانتفاعي (مطالعه موردي: فرهنگ سراهاي کرج ) :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :25

در جهان رقابتی امروز, بازاریابان به دنبال مشت ریان هستند . یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در کسب و کار, ترویج است کهبازاریابی مستقیم یکی از ابزارهای آن است . با پیشرفت علم و فن آوری, بازاریابی مستقیم نیز دامنه وسیع تری پیدا کرده است,از آنجایی که استفاده از تکنیک های بازاریابی مستقیم از مدت ها قبل در کشور های توسعه یافته شروع شده و موارد کاربرد آنحتی به سازمان های خدماتی و موسسات غیرانتفاعی نیز رسیده است, لذا بر آن شدیم که کارایی استفاده از این ابزارها را درسازمان های خدماتی غیرانتفاعی مورد بررسی قرار دهیم . تحقیق حاضر با روش کاربردی و پیمایشی و بر روی جام عه آماریسازمان های هنری کرج در سال 1388 صورت گرفته است . همچنین جهت انجام تجزیه و تحلیل داده ها, از نرم افزارهای SPLS M3و LISREL 8.54,SPSS Statistics 17استفاده شده است. اطلاعات تحقیق با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده و نتایج تحقیق نشان داده است که, هر چه اندازه یک سازمان هنریبزرگ تر باشد, مقدار تلاش بازاریابی به میزان فزاینده ای افزایش می یابد, اما بر مقدار رسمی بودن سازمان تاثیری ندارد .رسمی بودن سازمان نیز تاثیری بر تعامل بیرونی نداشته ولی با اعتماد به نفس مدیریت, تلاش بازاریابی و اجرای تکنیک هایبازاریابی مستقیم, ارتباط مستقیمی دارد . هرچه اعتماد به نفس مدیریت بیشتر باشد, اجرای تکنیک های بازاریابی مستقیم نیزبیشتر می شود . بین تلاش بازاریابی با اجرای تکنیک های بازاریابی مستقیم و درآمد حاصل از اشتراک مدت دار, ارتباطی وجودندارد, ولی باعث افزایش عملکرد فروش و عملکرد نقدینگی می شود.

لینک کمکی