مقاله بررسي رابطه اعتماد سازماني با تعهد سازماني کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه اعتماد سازماني با تعهد سازماني کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :21

مطالعات دانشمندان مدیریت در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که مباحث رفتار سازمانی در گشایش تنگناها, ایجاد فناوری و تولید فراورده های گوناگون نقش محوری دارد. کارکنان منبع ویژه‌ای برای سازمان محسوب می‌شوند که شایسته بذل توجه و صرف زمان بیشتر هستند. امروزه سرمایه‌های انسانی به عنوان منابعی ارزشمندی برای ایجاد مزیت رقابتی هستند. تصمیم به باقی ماندن در یک سازمان به طور عمده‌ای بر سطح تعهد افراد نسبت به سازمان بستگی دارد. تعهد, در علوم رفتاری به عنوان یک عامل کلیدی در رابطه بین افراد و سازمان شناخته شده است. تعهد سازمانی عاملی است که علاقه و دلبستگی فرد را به سازمان افزایش می دهد. به طورکلی جدا شدن متخصصین و افراد ماهر و باتجربه از سازمان, نامطلوب, مخرب و هزینه‌بر است. به نظر می‌رسد, اعتماد سازمانی می‌تواند تأثیر بسزایی در ایجاد, حفظ و ارتقای سطح تعهد سازمانی داشته باشد. از این‌رو در این تحقیق به بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران پرداخته شده است. هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و شناسایی مولفه‌های مهم و تاثیرگذار اعتماد سازمانی کارکنان بر تعهد سازمانی آنان است. در این تحقیق اعتماد سازمانی از نظر مولفه‌های وفاداری, روراستی, ثبات, شایستگی و صداقت مورد اندازه‌گیری قرار گرفته است. و نتایج پژوهش نشان می دهد,بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی