مقاله شناسايي عوامل و ارزيابي تأثير آنها بر دقت پيش بيني سود و ارتباط آن با نوسانات قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي عوامل و ارزيابي تأثير آنها بر دقت پيش بيني سود و ارتباط آن با نوسانات قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :26

مطالعات گوناگون در کشورهای دیگر نشان می دهد که متغیرهایی مانند اندازه شرکت, افق پیش بینی سود, قدمت شرکت, نسبت های اهرم مالی, برتر بودن شرکت با دقت پیش بینی سود ارتباط دارد علاوه بر آن یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر نوسانات قیمت سهام است. بنابراین شناسایی عوامل و ارزیابی تأثیر آنها بر دقت پیش بینی سود و ارتباط آن با نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1383-1379 هدف اصلی این پژوهش است. درک و شناخت سرمایه گذاران از عوامل مؤثر بر دقت پیش بینی سود موجب انتخاب سرمایه گذاری هایی خواهد شد که از نوسانات قیمت کمتری برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از روش رگرسیون ابتدا رابطه بین متغیرهای مستقل (اندازه, قدمت, افق پیش بینی, نسبتهای اهرمی و برتر بودن شرکت) با مدلهای سه گانه دقت پیش بینی سود و سپس رابطه هر یک از مدلهای دقت پیش بینی سود با تغییرات (نوسانات) قیمت سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که: در مدل AFE1 چهار متغیر مستقل نسبت بدهی, نسبت بدهی به ارزش بازار سهام, میانگین فروش, و افق پیش بینی سود (فاصله دو پیش بینی ) و در مدل MSE1 دو متغیر نسبت بدهی و افق و بدهی پیش بینی (فاصله دو پیش بینی) و در مدل SQFE1 نسبت بدهی به ارزش سهام, میانگین فروش و افق پیش بینی فاصله تا تاریخ مجمع به عنوان متغیرهای مستقل در مدل های رگرسیونی مؤثر می باشند. نتایج حاصل از بررسی رابطه مدلهای دقت پیش بینی سود و مدل تغییرات اول و آخر دوره (مدل1) نشان می دهد که فقط بین AFE1, SQFE1 و تغییرات قیمت مدل اول رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصله از بررسی رابطه بین مدل های دقت پیش بینی سود با قدر مطلق (مدل 2) نشان می دهد که هیچکدام از مدلهای سه گانه دقت پیش بینی سود با تغییرات قیمت مدل 2 رابطه معناداری ندارد. نتایج حاصله از بررسی رابطه بین مدلهای دقت پیش بینی سود و میانگین تغییرات قیمت بدون قدر مطلق (مدل شماره 3) نشان می دهد که هیچکدام از مدلهای سه گانه دقت پیش بینی با تغییرات قیمت مدل شماره 3 رابطه معناداری ندارد. نتایج مطالعه به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند که در ارزیابی سهام شرکت ها به نسبت های اهرمی, وافق پیش بینی به عنوان مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر دقت پیش بینی سود توجه نمایند. نتایج این مطالعه می توند برای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل مفید باشد.

لینک کمکی