مقاله بررسي رابطه بين سرمايهگذاران نهادي و هيات مديره با مديريت سود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه بين سرمايهگذاران نهادي و هيات مديره با مديريت سود :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :21

حاکمیت شرکتی به چگونگی اداره و کنترل شرکت ها و بویژه نقش هیات مدیره در این رابطه پرداخته و چارچوب یک نظامپاسخگویی موثر را بیان میکند. حاکمیت شرکتی میتواند باعث کاهش مدیریت سود ( کاهش اقلام تعهدی اختیاری ) شود. دو سازو کار اساسی نظام راهبری شرکت 1) سرمایه گذاران نهادی و 2) هیات مدیره می باشند . در این تحقیق رابطه بینسرمایهگذاران نهادی و هیات مدیره با مدیریت سود (دستکاری د ر سود ) در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران بررسیشده است . در این راستا 75 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در دوره زمانی1383-1386 انتخاب شده است . در این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار سنجش مدیریت سود در نظر گرفته شد . نتایج آماری نشان داد که بین درصدمالکیت سرمایه گذاران نهادی , درصد مالکیت اعضای هیات مدیره و تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره و مدیریت سود رابطهمعناداری وجود دارد . بدین معنا که افزایش درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی , درصد مالکیت اعضای هیات مدیره و تعداداعضای غیرموظف هیات مدیره میتواند باعث کاهش مدیریت سود شود.

لینک کمکی