مقاله ارزيابي نظريه "بسط و گسترش نوآور يها" در ارتباط با "زمان پذيرش مصرف کنندگان (صنايع الکترونيک)"

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي نظريه "بسط و گسترش نوآور يها" در ارتباط با "زمان پذيرش مصرف کنندگان (صنايع الکترونيک)" :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :24

هدف کلی این پژوهش ارزیابی نظریه ی ”بسط و گسترش نوآوری ها“ در ارتباط با زمان پذیرش مصرف کنندگان (صنایع الکترونیک)است. برای دستیابی به این منظور جامعه آماری صنایع تولید تلویزیون در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. تولیدات پنج شرکت21 و , اصلی که نود و پنج درصد سهم بازار را در اختیار دارند براساس تقسی مبندی وزارت صنایع و معادن در سه گروه محصولی ( 1429 اینچ) به عنوان متغی رهای اصلی انتخاب گردید هاند. به دلیل محرمانه بودن کلیه اطلاعات و به لحاظ یکسان سازی برای قابلیت تعمیم و نتیج هگیری, تمامی اطلاعات شاخص بندی شده اند.آزمون و تحلیل های مرتبط با فرضیه های پژوهش, به این نتیجه گیری و قضاوت منجر شده اند که توزیع منحنی بسط و گسترشنوآوری ها در صنایع الکترونیک (صنعت تلویزیون) همچون الگوی جهانی از منحنی نرمال پیروی کرده ولی تقسیم بندی انواعپذیرندگان از الگوی جهانی تبعیت نکرده؛ نحوه توزیع سطوح زیر منحنی نشان دهنده ی فقدان بخش نوجویان , زودپذیرندگان ودیرپذیرندگان بیشتر از حد نرمال, اکثریت اولیه و اکثریت ثانویه کمتر از حد نرمال می باشند.

لینک کمکی