مقاله طراحي الگوي توسعه مديريت بيمارستا نهاي سازمان تأمين اجتماعي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله طراحي الگوي توسعه مديريت بيمارستا نهاي سازمان تأمين اجتماعي ايران :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :24

اندیشمندان مدیریت معتقدند که تعالی سازما نها, کلید توسعه کشورهاست و پیشرفت هر سازمان در گرو توانمندی و شایستگیمدیریت آن می باشد. از این رو, دستیابی به مدیران لایق وشایسته, دغدغه بزرگ سازمان های امروزی به شمار م یآید و توسعه مدیریتراهی مطمئن به سوی این مهم تلقی می گردد.هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین ابعاد و مؤلف ههای توسعه مدیریت بیمارستا نهای سازمان تامین اجتماعی ایران و ارائه الگویمناسب در این زمینه بود. این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی (پیمایشی) و کاربردی بود. ضمنا در طراحی الگوی مورد نظر از موازینپژوهش تطبیقی استفاده شد. جامعه پژوهش را مدیران بیمارستان های سازمان تأمین اجتماعی سراسر کشور که دارای مدرککارشناسی و بالاتر در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی بودند, تشکیل می داد. در این مطالعه به علت محدود بودن جامعه آماری نمونه گیری انجام نشد و کلیه مدیران واجد شرایط (N=31) مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های مورد نیاز با استناد به مدارک سازمان تأمین اجتماعی, مصاحبه با مدیران ستادی اداره کل درمان مستقیم و نظرسنجی از مدیران بیمارستانهای این سازمان (از طریق تکمیل پرسشنامه) گردآوری و سپس با استفاده از آمار توصیفی توسط نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور طراحی در مدل عمومی اعمال شد و پس از نظرخواهی خبرگان دانشگاهی و اجرایی مسلط به موضوع, الگوی نهایی ارائه شد.یافته های مربوط به بعد دانشی توسعه مدیریت بیمارستانهای مورد مطالعه نشان داد که از مجموع 50 مؤلفه این بعد, 16 عنوان دربهبود اثر بخشی و بازده کاری مدیران دارای تأثیر زیاد, 29 مؤلفه دارای تاثیر متوسط و 5 مؤلفه دارای تاثیر کمتری نسبت به سایرمؤلفه ها بودند در این بعد مؤلفه استانداردهای بیمارستانی, در اولویت اول و مبانی دارو شناسی در رتبه آخر قرار داشت. در بعدتوانایی های اکتسابی از مجموع 9 مؤلفه, 6 مولفه آن دارای تاثیر زیاد و سه مولفه نیز دارای تاثیر متوسط در بهبود اثر بخشی و بازدهکاری مدیران شناخته شدند. مؤلفه های بصیرت, ایجاد انگیزه در خود و کنترل استرس در اولویت های اول تا سوم و ظرفیت انطباقبدنی با شرایط سخت حائز رتبه آخر در این گروه بود. در بعد مهارتی توسعه مدیریت بیمارستان های مورد مطالعه از 43 مؤلفه بررسیشده 30 عدد از آنها در بهبود اثر بخشی و بازده کاری مدیران دارای تاثیر زیاد 10 عدد دارای تاثیر متوسط و 3 مؤلفه دارای تاثیر کمنسبت به سایرین بودند. در این بعد مؤلفه های هدایت و رهبری کارکنان حسن معاشرت با دیگران و هنر گوش دادن به دیگران در اولویت های اول تا سوم و کار با ابزار و تجهیزات پزشکی در رتبه آخر قرار داشتند. در بعد شخصیتی توسعه مدیریت بیمارستان هایمورد مطالعه از مجموع 49 عامل مورد مطالعه 38 از عدد از آنها دارای تاثیر زیاد 10 عدد دارای تاثیر متوسط و 1 مولفه دارای تاثیر کمدر بهبود کارایی و اثر بخشی مدیران شناخته شدند. مؤلفه های مسئولیت پذیری, وجدان کاری و نزاکت برخورد اولویت اول تا سوم وجز نگری اولویت آخر را به خود اختصاص داد. در بعد نگرشی توسعه مدیریتی بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی نیز از 14 عاملمورد بررسی 12 عدد دارای تاثیر زیاد و 2 مؤلفه دارای تاثیر متوسط شناخته شدند در رده بندی مؤلفه های این بعد محترم شمردنمردم خدمت به مردم و پاسخگویی در برابر مردم مهمترین مؤلف ههای نگرشی مورد نیاز مدیران بیمارستانهای یاد شده و جدا دانستناشخاص از موضوعات کم اهمی تترین مؤلفه این بعد تعیین شدند. الگوی پیشنهادی پژوهش, 165 مؤلفه ابعاد دانشی, توانایی هایاکتسابی, مهارتی, شخصیتی و نگرشی توسعه مدیریت بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی ایران را بر حسب درجه اهمی تشان, درسه سطح (تاثیر زیاد, تاتیر متوسط و تاثیر کم) ارائه نموده است.با توجه به اینکه اکثر مؤلفه های پیشنهادی پژوهش حاضر در مدیریت بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی ایران موثر شناختهشدند می توان چنین نتیجه گرفت که در طراحی برنام ههای توسعه مدیریت بیمارستا نهای یاد شده کلیه ابعاد دانشی, توانایی هایاکتسابی, مهارتی, شخصیتی و نگرشی مهم بوده و م یبایست به طور مقتضی به آنها بها داده شود. این امر در الگوی طراحی شده اینپژوهش به خوبی مشهود است.

لینک کمکی