مقاله شناسايي عوامل مؤثر بر توسعه(پرورش) اسلامي ايراني منابع انساني در بخش دولتي با نگاه آينده‌پژوهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي عوامل مؤثر بر توسعه(پرورش) اسلامي ايراني منابع انساني در بخش دولتي با نگاه آينده‌پژوهي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :37

از آنجایی که رشد و پیشرفت منابع انسانی در هر سازمانی حایز اهمیت است در این مقاله تلاش شده است عوامل مؤثر بر پیشرفت منابع انسانی در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری با نگاه آینده‌پژوهی مورد شناسایی قرار گیرد. جامعه آماری این پژوهش سازمانهای دولتی است؛ با توجه به تعداد زیاد اعضای هر یک از جامعه‌های آماری پژوهش, از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است و تعداد نمونه مورد نیاز 174 نفر برآورد گردید. در این پژوهش برای بررسی و آزمون مدل مفهومی پژوهش از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم افزار ایموس استفاده شده است. پس از تحلیل داده‌های پژوهش این نتیجه به دست آمد که متغیر زیرساخت ها, ارزش‌های اسلامی و محیط بر پیشرفت ایرانی اسلامی منابع انسانی تأثیر مستقیم دارد؛ همچنین مشخص شد پیشرفت ایرانی اسلامی بر همسویی و همسویی بر برونداد منابع انسانی در بخش دولتی تأثیر مستقیم دارد. وبدین صورت مدل مفهومی استخراج گردید وسپس با استخراج مدل فرضیه هایی تدوین گردید ومورد آزمون قرار گرفت,سپس باکدگذاری باز از اطلاعات بدست آمده از مصاحبه کیفی با نمونه گیری هدفمند مدل اصلی پژوهش با نگاهی سیستمی(نظام مند)به توسعه(پرورش)منابع انسانی در بخش دولتی با محوریت سیاستهای 11گانه نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین شده است.

لینک کمکی