مقاله مدل برنامهريزي تصادفي جهت تخصيص منابع گاز در ايران با رويکرد هزينه امنيت انرژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدل برنامهريزي تصادفي جهت تخصيص منابع گاز در ايران با رويکرد هزينه امنيت انرژي :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :21

هدف از این تحقیق, ارائه مدلی جهت تخصیص منابع گاز طبیعی به زیربخشهای مصرفی در ایران میباشد که بااستفاده از برنامه ریزی غیر خطی صورت گرفته است. رویکرد برنامهریزی تصادفی به منظور حصول ترکیب سیستمیبهینه, بکار گرفته شده تا تقاضای گاز بخشهای مختلف مصرف را بر اساس گاز تولید شده در دسترس, برآورده سازد. مدلبه بررسی تهدیداتی که امکان رخداد آنها در عرضه گاز طبیعی محتمل و ممکن است, میپردازد. خروجی مدل مبینمقادیر تخصیص گاز به هر یک از بخشها بر اساس تهدیدات ممکن در سطح کلان میباشد. نتایج نشان میدهد, سهمقابل توجه گاز به ترتیب باید به بخشهای خانگی-تجاری, نیروگاهها, صنعت, تزریق گاز سبک, صادرات, پتروشیمی, تزریقگاز غنی, حمل و نقل و کشاورزی اختصاص یابد. نوآوری این تحقیق, توانمندی آن در کمی کردن تهدیدات محتمل الوقوعبا استفاده از برنامه ریزی تصادفی و مفهوم هزینه امنیت انرژی است, در حالیکه یک دیدگاه کلنگر از عوامل امنیت انرژیکه بر تخصیص گاز در ایران تأثیرگذار هستند, ایجاد میگردد.

لینک کمکی