مقاله عوامل مؤثر بر انتخاب استادان راهنما و پيامدهاي حاصل از آن براي دانشجويان کارشناسي ارشد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عوامل مؤثر بر انتخاب استادان راهنما و پيامدهاي حاصل از آن براي دانشجويان کارشناسي ارشد :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :24

انتخاب استاد راهنما به‌عنوان مهم‌ترین تصمیم تحصیلی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی به شمار می‌رود. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب استادان راهنما و پیامدهای حاصل از این انتخاب برای دانشجویان کارشناسی ارشد انجام شد. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری را کلیه دانشجویان دکتری ورودی سال تحصیلی 92-91 و 93-92 دختر و پسر رشته‌های علوم انسانی, علوم پایه و فنی و مهندسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران که در دو سال اخیر از پایان­نامه کارشناسی ارشد خود دفاع نموده بودند تشکیل داد (3092N= ) با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران 342 نفر به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه از طریق متخصصین به دست آمد و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد که ضریب. 2/87/. نشان از سطح قابل‌قبول ابزار تحقیق بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون t تک نمونه‌ای استفاده شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده, دانشجویان به معیارهای آکادمیک و ویژگی‌های رفتاری استادان در انتخاب آن‌ها به‌عنوان راهنما بیش از معیارهای غیر آکادمیک توجه داشتند. در رابطه با پیامدهای حاصل از انتخاب استادان راهنما نیز, دانشجویان از کمک استادان راهنما برای یافتن شغل مناسب رضایت نداشتند و متغیر به وجود آمدن انگیزه پژوهشی را به‌عنوان مهم‌ترین پیامد بعد از انتخاب استاد راهنمای مناسب برگزیدند. در خصوص عوامل مؤثر بر انتخاب استادان راهنما, توجه به‌تمامی عوامل مؤثر در این انتخاب به دانشجویان, و در خصوص پیامدهای حاصل از انتخاب, کمک به دانشجویان دریافتن شغل مناسب و به وجود آوردن انگیزه پژوهشی به استادان راهنما پیشنهاد می‌شود.

لینک کمکی