مقاله بررسي هموارسازي نسبت هاي مالي توسط مديريت و آثار آن بر تصميم گيري استفاده کنندگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي هموارسازي نسبت هاي مالي توسط مديريت و آثار آن بر تصميم گيري استفاده کنندگان :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :16

این تحقیق به بررسی هموارسازی نسبتهای مالی توسط مدیریت و آثار آن بر اطلاعات مالی , در جامعه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می پردازد.حسابداری یک سیستم اط لاعاتی است که اطلاعات لازم را در رابطه با عملکرد وضعیت مالیواحدهای اقتصادی در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد. مهمترین ابزاری که از طریق آن م ی توان این اطلاعات را در اختیاراشخاص ذینفع و ذیعلاقه قرار داد صورت های مالی بطور اعم و نسبتهای مالی بطور اخص م ی باشد . مدیریت که وظیفه تهیه ایناطلاعات را بر عهده دارد تلاش می کند که عملکرد و وضعیت مالی مناسبی را گزارش نماید . یکی از شیوه هایی که مدیریت می تواندتصویر باثباتی از شرکت خود نشان دهد هموار سازی است . این تحقیق به دنبال اهدافی از قبیل بررسی فرآیند هموارسا زی نسبت هایمالی, تعیین عوامل مؤثر بر هموارسازی و ارائه رهنمودهایی جهت استفاده بهینه از صور ت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورسمی باشد. در تحقیق فوق , با استفاده از روش قیاسی , استقرایی , ابتدا با طرح مفاهیم نظری و مدل اولیه , به سمت اجزا تحقیق(صورتهای م الی) حرکت کرده و در نهایت با نتیجه گیری استقرایی و آزمون های آماری به پایان می رسد. بر اساس مبانی نظری تحقیقدو فرضیه مطرح شده است : که اولی به بررسی وجود هموارسازی نسبت های مالی و دومی به تأثیر عوامل خاص موثر بر هموارسازیمی پردازد برای آزمون فرضیه اول , از روش آماری آنالیز واریانس(ANOVA) و برای آزمون فرضیه دوم از رگرسیون چند متغیره ادغام شده (Panel Data) استفاده شده است. آزمون فرضیه اول نشان داد که رفتار هموارسازی نسبت های مالی در سطح معنی دار 5% در تعدادی از سال های مورد مطالعه ( 76 الی 81 ) برای اکثر نسبت های مالی مورد بررسی, مشاهده گردید فرضیه دوم به منظور بررسی متغیرهای اندازه , سهم بازار, میزان بدهی و جهت انحراف نسب تها از متوسط صنعت , برای شناساییعوامل موثر بر شاخص هموارسازی نسبت های مالی مورد آزمون قرار گرفت . نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان داد که عوامل فوقالذکر بر شاخص هموارسازی تعدادی از نسبت های مالی مورد مطالعه موثر واقع شده اند. از بین این عوامل میزان بدهی قو یترین عاملو اندازه شرکت, ضعیف ترین عامل موثر بر شاخص هموارسازی نسبت های مالی بوده است

لینک کمکی