مقاله ارائه ي الگوي سازمان يادگيرنده براي شرکت هاي توليدي ( مطالعه موردي: شرکت تراکتورسازي ايران )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارائه ي الگوي سازمان يادگيرنده براي شرکت هاي توليدي ( مطالعه موردي: شرکت تراکتورسازي ايران ) :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :33

در میان نظریه ها و رویکردهای نوین مدیریت, نظریه ی سازمان یادگیرنده از جانب اکثر صاحبنظران بزرگ ترین مزیت رقابتی وضرورت عصر دانایی محسوب می شود. مطالعات نشان می دهد که مهمترین رویداد در ایجاد سازمان یادگیرنده, فرآیند یادگیریاست که به شکلی نظام مند و هدفمند مدیریت م ی گردد. بر این اساس در پژوهش حاضر, علاوه بر اینکه نظری ه های یادگیریسازمانی و سازمان یادگیرنده, اندازه گیری فرایندیادگیری, شناخت موانع یادگیری و الگوهای ایجاد سازمان یادگیرنده بسطیافته اند تلاش شده است تا فرآیند یادگیری در نمونه ی مورد مطالعه یعنی شرکت تراکتورسازی ایران تحت بررسی قرار گیرد .برای این منظور, از طریق پرسشنامه ی طراحی شده ی م بتنی بر پنج اصل یادگیری سازمانی سنگه, میزان اعتقاد مدیران ارشدبه سازمان یادگیرنده و از طریق پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته ی واتکینز و مارسیک, فرآیند یادگیری در ابعاد فردی, گروهی وسازمانی از دیدگاه مدیران میانی و عملیاتی, و کارکنان صفی و ستادی اندازه گیری شده است . برای تحلیل داده ها و آزمونفرضیه ها, هم از آمار توصیفی مبتنی بر میانگین و مد, و هم از آمار استنباطی متناسب با مقیاس اندازه گیری فاصله ای متغیرهااستفاده شده است . یافته ها نشان می دهند که : شرکت تراکتورسازی ایران در جهت تبدیل به سازمان یادگیرنده اقدام م طلوبینداشته است, چرا که مدیران ارشد به سازمان یادگیرنده اعتقاد کمی دارند . این نتیجه گیری تأییدی بر باور اغلب صاحبنظراننظریه ی سازمان یادگیرنده است که معتقدند مقدم ترین نشانه ی اقدام برای ظهور یادگیری سازمانی اعتقاد رهبران سازمان بهاین مهم می باشد. این پژوهش ضمن تشریح ادبیات الگو و فرایند الگو سازی, الگوی بازمهندسی فرآیند یادگیری را با تأکید برایجاد مرکز یادگیری و طراحی مجدد سازوکارهای توانمندساز سیستم های آموزش, دانش, نوآوری و انگیزش ارائه داده است . بااین هدف که فرآیند یادگیری تحت رهبری مرکز یادگیری, در ابعاد فردی, گروهی و سازمانی برای سطوح مدیران و کارکنان بهشکلی نظام مند و همسان صورت گیرد و شرکت تراکتورسازی ایران در جهت تبدیل به سازمان یادگیرنده رهنمون گردد .مهمترین رسالت مرکز یادگیری تبدیل مدیران ارشد به رهبران یادگیرنده خواهد بود.

لینک کمکی