مقاله بررسي ابعاد توانمندسازي مديران آموزشي به منظور ارائه چارچوب مناسب جهت مديران مدارس کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ابعاد توانمندسازي مديران آموزشي به منظور ارائه چارچوب مناسب جهت مديران مدارس کشور :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :24

این پژوهش با هدف تعیین ابعاد توانمندسازی مدیران آموزشی به منظور ارائه ی چارچوب مناسب, برای مدیران مدارس کشورانجام پذیرفته است . بررسی ادبیات تحقیق در جهان, نشان می دهد که توانمندسازی منابع انسانی در سه رویکرد ارتباطی,انگیزشی و شناختی مورد مطالعه قرار گرفته است . بر همین اساس جهت دست یابی به هدف فوق, پژوهشی طی دو مرحله بهروش پیمایشی در سطح ملی اجرا گردید . در مرحله ی نخست , 1088 نفر از مدیران مدارس ابتدایی, راهنمایی و رؤسای ومعاونان آموزش عمومی ادرات آموزش و پرورش کشور, بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان با روش تصادفی طبقه ای,انتخاب و نسبت به تکمیل پرسشنامه ی شماره یک(باپایایی 0.95)اقدام نمودند . نتایج به دست آمده نشان می دهد که ابعادتوانمندسازی مدیران آموزشی در 13 بعد و 61 مؤلفه تقسیم شده و میانگین بار عاملی آنها0.67 می باشد . در مرحله ی دوم چارچوب پیشنهادی توانمندسازی مدیران مدارس یعنی پرسشنامه ی شماره ی دو(باپایایی 0.97)توسط 152 نفر از کارشناسان و متخصصان حوزه ی ستادی وزارت آموزش و پرورش به روش مبتنی بر هدف انتخاب و نسبت به تعیین درجه یتناسب چارچوب اقدام نمودند . نتایج به دست آمده نشان می دهد که 93 درصد کارشناسان و متخصصان حوزه ی ستادیوزارت آموزش و پرورش, چارچوب پیشنهادی این تحقیق جهت توانمندسازی م دیران مدارس کشور را کاملاً مناسب و مناسبتشخیص دادند و میانگین بار عاملی چارچوب 0.71 می باشد . همچنین با اطمینان0.99 میزان ضریب همبستگی بین مؤلفه های هر بخش چارچوب معنادار است . بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده و تأیید آن توسط تحقیقات قبلی ونظریه های موجود, می توان نتیجه گرفت که چارچوب ارائه شده از یک پشتوانه ی نظری و تجربی و اعتبار کافی برخوردار استو اجرای آن, جهت توانمندسازی مدیران عملیاتی به مدیران عالی و میانی وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد م یگردد.

لینک کمکی