مقاله الگوي گرافيکي روش تحقيق و تأثير آن در نتايج عملکرد آزمودني ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله الگوي گرافيکي روش تحقيق و تأثير آن در نتايج عملکرد آزمودني ها :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :36

هدف از تدوین این مقاله, مطالعه تأثیر شیوه ارائه روش تحقیق در یادگیری آزمودنی ها است. این مقاله شامل دو بخش می باشد. در بخش نخست, مراحل انجام یک تحقیق علمی به صورت گرافیکی تشریح شده است. در بخش دوم که مطالعه میدانی, از طرح تحقیق آزمایشی (طرح پس آزمون با گروه کنترل), برای بررسی تأثیر شیوه تدریس روش تحقیق در یادگیری آزمودنی ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق, دانشجویان سازمان مدیریت صنعتی تبریز هستند که در نیمسال دوم سال تحصیلی 1385-1384 درس روش تحقیق را انتخاب نموده اند. این جامعه شامل دو کلاس 35 و 36 نفری بوده است به ترتیب گروه کنترل و گروه آزمایش را تشکیل می دهند. بر اساس جدول مورگان به ترتیب نمونه ای به حجم 32 و 33 نفر از هر گروه به روش تصادفی ساده شده است. برای آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است که نتایج آن نشان می دهد توزیع داده های هر دو گروه آزمایش و کنترل از توزیع نرمال تبعیت می کنن. برای آزمون فرضیه از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که میانگین نمرات گروهی از روش ارائه گرافیکی استفاده شده (گروه آزمایش) از میانگین گروه کنترل بیشتر است.

لینک کمکی