مقاله بررسي نقش کشور خاستگاه توليد(COO)در ارزيابي مصرف کنندگان از محصولات خارجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نقش کشور خاستگاه توليد(COO)در ارزيابي مصرف کنندگان از محصولات خارجي :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :27

افزایش رقابت جهانی و لزوم توجه به مسائل جهانی باعث گردیده تا پژوهش حاضر به بررسی یکی از مهمترین مباحث مطرحهمت گمارد . به طوری که این پژوهش در قالب یک مطالعه اکتشافی, « کشور خاستگاه تولید » در حوزه بازاریابی بین الملل یعنیبه بررسی نقش کشور خاستگاه تولید در ارزیابی مصر ف کنندگان از محصولات خارجی پرداخته است . در این راستا نگرشمصرف کنندگان نسبت به محصولات پنج کشور مختلف شامل ژاپن, آل مان, فرانسه, کره جنوبی, چین تعیین گردید . نتایج نشانمی دهد که نگرش مصرف کنندگان نسبت به ویژگی های محصولات خارجی بر اساس کشور خاستگاه تولید متفاوت بود و تنهادر تعداد کمی از این ویژگی ها تفاوت قابل ملاحظه ای بین کشورها مشاهده نگردید . ضمناً مشخص گردید که در هنگام خریدمصرف کنندگان در کل, بالاترین اولویت را به کشور آلمان می دهند (68/2)ولی با مشخص شدن انواع محصولات خاص, مصرف کنندگان خرید اتومبیل آلمانی, یا لوازم خانگی ژاپنی را ترجیح م ی دادند . همچنین نتایج نشان می دهد کهمصرف کنندگان برای محصولات کشورهای مخت لف, اولویت های متفاوتی را قائل می شوند. چنانچه در لوازم بهداشتی و آرایشیآنها اولویت اول تا سوم را به ترتیب به کشورهای فرانسه, آلمان و ژاپن و در اتومبیل به کشورهای آلمان, ژاپن و فرانسهمی دادند. ضمناً تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر روی ادارک از ویژگی های م حصول (نگرش مصرف کنندگان ) نیز موردبررسی قرار گرفت.

لینک کمکی