مقاله بررسي اثرات بازارگرايي بر عملکرد اقتصادي شرکتهاي ارائه دهنده خدمت بيمه ( مطالعه موردي: بيمه پارسيان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثرات بازارگرايي بر عملکرد اقتصادي شرکتهاي ارائه دهنده خدمت بيمه ( مطالعه موردي: بيمه پارسيان) :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :25

این سوال که چرا بعضی از شرکت های خدماتی قادر به, بدست آوردن عملکرد بهتری نسبت به سایر شرکت ها هستند, توجهبسیاری از محققین را به خود جلب کرده است .می توان گفت که بطور کلی دو جنبه کلیدی در مورد این سوال وجود دارد :-1 مزایایی که برای دستیابی به عملکرد برتر در شرکت های خدماتی اهمیت دارند کدام هستند؟-2 چگونه این مزیتها تبدیل به عملکرد برتر می شوند ؟در حوزه خدمات, فر آیندهای سازمان و سیستم ها , مهارت های مدیریت پروژه, فرهنگ و چشم انداز سازمانی مزیتهای بسیارحائز اهمیتی هستند . در این بین سه مزیت وابسته به بازار که در ادبیات بازاریابی مورد توجه قرار گرفته اند عبارتند از :بازارگرایی , نام تجاری و نوآوری .بازار گرایی م ی تواند به عنوان یک استراتژی برای رسیدن به مزیت رقابتی با استفاده از جمع آوری و انتشار اطلاعات در سازمان,درخصوص مشتریان در بازارهای هدف, مورد استفاده قرار گیرد.براساس تحقیقات انجام شده و پژوهش حاضر می توان گفت که بازارگرا بودن سازمان یک مزیت رقابتی قابل تامل برای سازمانایجاد می نماید زیرا بازارگرا بودن مستلزم داشتن مجموعه ای از اطلاعات از مشتریان و بازار هدف و دانش سازمانی است کهرقبا نمی توانند به سادگی به آن دسترسی پیدا کنند .بازارگرایی در صنعت بیمه یک فرهنگ کسب و کار است که می توان از آن به عنوان ا بزاری برای پشتیبانی ارائه خدمات موردنیاز مشتریان نام برد.هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات رابطه گرایی, کیفیت خدمات گرایی و وفاداری مشتری بر عملکرد اقتصادی و اثراتنقش میانجی این متغیرها در رابطه بین بازارگرایی و عملکرد اقتصادی می باشد . برای دستیابی به چنین هدفی و برای آزمون فرضیه ها وتجزیه تحلیل تجربی در شرکت های ارائه دهنده خدمت بیمه انجامشد. لذا با استفاده از روش تحقیق توصیفی و کاربردی نمونه ای از نمایندگان فروش شرکت بیمه پارسیان در ایران موردبررسی قرار گرفته و با استفاده از روش آماری توصیفی و ا ستنباطی و مدل سازی معادلات ساختاری,به بررسی اثرات بازارگراییبر عملکرد اقتصادی این شرکت پرداخته است . نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد کهبطور کلی بین بازارگرایی و عملکرد اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد و متغیرهای ذکر شده بر این رابطه تاثیر بسزاییدارند .این پژوهش فلسفه بازارگرایی را با رابطه گرایی, کیفیت خدمات گرایی و وفاداری مشتری بعنوان محرکهای مربوط به عملکردسازمان در یک مدل مفهومی مورد بررسی قرار داده است .

لینک کمکی