مقاله بررسي تأثير واگذاري سهام دولتي بر عملکرد مالي (سودآوري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير واگذاري سهام دولتي بر عملکرد مالي (سودآوري) :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :22

خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت هایی که تحت مالکیت دولت قرار دارند از جمله سیاست های اقتصادی است که دردو دهه اخیر مورد توجه اغلب سیاست گذاران در کشور های مختلف بوده است . این تحقیق به دنبال ارزیابی اثر واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی بر عملکرد مالی آنها با استفاده از نسبت های سودآوری شامل بازده دارائی ,(ROA)بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)و بازده فروش (ROS) در بورس اوراق بهادار تهران است . برای این منظور 29 شرکت که طی سالهای 1375 تا 1385 سهام دولتی آنها به بخش خصوصی واگذار شده است در دو بخش که شامل بخش اول در دوسطح واگذاری (بیش از 50 درصد و کمتر از 50 درصد ) با استفاده از آزمون رتبه ای ویلکاکسون و مدل رگرسیونی و به روشOLS و بخش دوم در سه سطح واگذاری(کمتر از 20 درصد؛بین 20 تا 50 درصد و بیشتر از 50 درصد) با استفاده از آزمون فریدمن مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد که در بخشاول عملکرد مالی شرکت ها افزایش یافته است و در بخش دوم عملکرد مالی د ر سه سطح واگذاری تفاوت معناداری نداشتهاست

لینک کمکی