مقاله بررسي محتواي اطلاعات سود سهام پرداختي و واکنش متفاوت بازار نسبت به آن در بور س اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي محتواي اطلاعات سود سهام پرداختي و واکنش متفاوت بازار نسبت به آن در بور س اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :18

مطالعاتی که در کشورهای صنعتی صورت گرفته بیانگر این است که بازار سها م نسبت به تغییرات سود سهام پرداختی واکنش نشانمی دهد. بر مبنای فرضیه علامت دهی سود سهام 1, تغییرات سود سهام پرداختی اطلاعات جدیدی در مورد سود آینده به بازار ارسالمی نماید, بنابراین بازار در مقابل این اطلاعات واکنش نشان می دهد.بعضی از مطالعات جدید ارتباط معنی داری بین تغییرات سود سهام پرداختی و سود گذشته و جاری گزارش کرده اند. لیکن این ارتباطبرای سود سهام پرداختی و سودآوری آینده مستند نگردیده است.این مقاله با ارائه مدلی اعلام می کند که تمام ی تغییرات سود سهام پرداختی حاوی اطلاعات جدیدی دربار سود آینده نیست. بعضی2. مدیران در دیگر (« بدون نگاه به آینده ») ازتصمیمات مربوط به سود سهام پرداختی تنها انعکاس ساده ای از سود گذشته یا جاری است3 اطلاعات جدیدی را در مورد سود آینده از طریق سود سهام پرداختی آشکار « ( با نگاه به آینده )» تصمیمات سود سهام پرداختیپاسخ « با نگاه به آینده » می کنند. مدل برای مشخص کردن دو نوع از تغییرات فوق و پیش بینی اینکه بازار بیشتر به تغییرات سود سهامبا نگاه به » می دهد, کمک می کند.از طریق طبقه بندی تغییرات سود سهام پرداختی در این دو گروه مشخص شد که تغییرات سود سهامواکنش بیشتری در بازار ایجاد می کند. « بدون نگاه به آینده » در مقایسه با تغییرات سود سهام « آیندهبنابراین , مقاله نه تنها برای فرضیه علامت دهی در بور س اوراق بهادار تهران شواهد تجربی ارائه می کند, بلک ه به توضیح نتایجضعیف و متفاوت مطالعات قبلی (در کشورهای صنعتی) کمک می نماید.

لینک کمکی