مقاله بررسي تأثير سياست هاي سرمايه در گردش بر بازده سرمايه گذاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صنايع شيميايي و مواد غذايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير سياست هاي سرمايه در گردش بر بازده سرمايه گذاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صنايع شيميايي و مواد غذايي :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :34

امروزه مدیریت سرمایه در گردش همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران است به عنوان بخشی از وظیفه مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه می باشد, با توجه به این که میزان سرمایه در گردش بر بازده دارایی ها, بازده حقوق صاحبان سهام و ریسک ت ثیر دارد و از نظر سرمایه گذاران و سهامداران میزان ریسک و بازده معیار مهم در تصمیم گیری است, انجام تحقیقات در زمینه ارتباط این متغیرها می تواند اطلاعات مفیدی را برای تصمیم گیری مدیران, سرمایه گذاران و سهامداران فراهم نماید. در این تحقیق سعی بر این است تا بررسی شود آیا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت شیمیایی و مواد غذایی بین سیاست های سرمایه در گردش و بازده سرمایه گذاری آنها ارتباط معناداری وجود دارد؟ همچنین آیا دارا بودن منابع سرمایه در گردش بیش از متوسط صنعت بر افزایش بازده سرمایه گذاری تأثیر دارد یا سبب کاهش بازده خواهد شد؟ با توجه به اینکه سرمایه در گردش بر میزان ریسک مالی (عدم توانایی باز پرداخت تعهدات) شرکت تأثیر دارد وضعیت ریسک و بازده نیز به عنوان فرضیه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت شیمیایی و غذایی می باشد که از این جامعه با استفاده از نمونه گیری 43 شرکت از صنایع غذایی و 51 شرکت از صنایع شیمیایی انتخاب شده است. اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق از یک دوره 5 ساله 84-80 جمع آوری شده است. با توجه به نتایج تحقیق با افزایش سرمایه در گردش و کاهس ریسک عدم توانایی بازپرداخت بدهی ها بازده سرمایه گذاری افزایش می یابد ولی میزان افزایش سرمایه در گردش نباید از متوسط صنعت بیشتر باشد چون در اینصورت باعث کسب بازده بالاتر نمی شود و همچنین تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق بر روی بازده در صنعت شیمیایی بیشتر از صنعت مواد غذایی است

لینک کمکی