مقاله بررسي تاثير نوسانات شاخ صهاي کلان اقتصادي بر بازده سهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تاثير نوسانات شاخ صهاي کلان اقتصادي بر بازده سهام :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :18

سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود درباره سرمایه گذاری هایشان به عوامل کلان اقتصادی توجه می کنند.این خود حاکی از آن است که آنها درصدد کاهش ریسک سرمایه گذاری (ریسک سیستماتیک) به منظورکسب بازده مورد انتظارشان هستند. هدف از این پژوهش, بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی (رشد نرخاشتغال و تولید ناخالص داخلی تورم, رشد شاخص قیمت سهام,) بر بازده سهام و در شرکتهای پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 تا 1385 , با استفاده از مدل رگرسیون است. نتایج تحقیقنشان می دهد رشد نرخ اشتغال بر بازده سهام تاثیری ندارد, تولید ناخالص داخلی (با تاثیر محدود), تورم(باتاثیر محدود منفی)و رشد شاخص قیمت سهام (با تاثیر قابل ملاحظه) بر بازده سهام موثر هستند. شناختتاثیر متغیرهای کلان اقتصادی م یتواند سرمایه گذاران را در اخذ تصمیمات صحیح و سیاست گذاران را درجهت گیری های سیاستهای کلان اقتصادی یاری کند تا اثر این سیاست ها را بر بازار سهام مشخص نمایند.

لینک کمکی