مقاله عوامل مؤثر بر پذيرش بانکداري الکترونيک در ميان مشتريان بانک پارسيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عوامل مؤثر بر پذيرش بانکداري الکترونيک در ميان مشتريان بانک پارسيان :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :21

یکی از موانع عمده بر سر راه توسعه بانکداری الکترونیک عدم پذیرش این تکنولوژی توسط مشتریان و تمایل به رویه های بانکداری سنتی عنوان شده است.این مقاله مبتنی بر تحقیقی است که به بررسی عوامل مؤثر یر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان با استفاده از مدل پیکاراینن می پردازد طبق این مدل عومل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک عبارتند از: مفید بودن, سهولت استفاده, لذت بخش بودن, اطلاعات در زمینه بانکداری الکترونیک, امنیت و محرمانه بودن, کیفیت ارتباط اینترنتی که در قالب شش فرضیه ارائه شدند. پژوهش حاضر توصیفی بوده و به شیوه پیمایشی انجام پذیرفته است, جامعه آماری پژوهش مشتریان بانک پارسیان می باشند که در این بانک حساب داشته و از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده کرده اند, اندازه نمونه 583 نفر و روش نمونه گیری خوشه ای است, بدین ترتیب که از میان شعب بانک پارسیان در سطح شهر تهران 30 شعبه به روش خوشه ای انتخاب گردید و سپس در هر شعبه افرادی که سابقه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک را داشتند با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند, پس از آزمون فرضیه ها مشخص شد که تمامی شش عامل بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان اثر مثبت دارند, این عوامل بر حسب میانگین رتبه ای اولویت بندی شدند: امنیت و محرمانه بودن اطلاعات در زمینه بانکداری الکترونیک, منفعت و مفید بودن سهولت استفاده کیفیت ارتباط اینترنتی و در نهایت لذتبخش بودن.

لینک کمکی