مقاله بررسي عملکرد مالي شرکتها بااستفاده از مدل تحليل پوششي داده ها و مدل زميسکي و مقايسه نتايج اين دومدل (مطالعه موردي: شرکتهاي دارويي پذيرفته شده در بورس و اورا ق بهادار)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عملکرد مالي شرکتها بااستفاده از مدل تحليل پوششي داده ها و مدل زميسکي و مقايسه نتايج اين دومدل (مطالعه موردي: شرکتهاي دارويي پذيرفته شده در بورس و اورا ق بهادار) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :21

ورشکستگی های اخیر شرکت های بزرگ در سطح بین المللی و نوسان های بورس اوراق بهادار در ایران, به وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان مالی شرکتها نیاز دارد. مدل های مختلفی برای پیش بینی ورشکستگی و بررسی وضعیت مالی سازمانها مورداستفاده قرار می گیرد. تغییرات محیطی و رقابت روزافزون موسسات, دستیابی به سود موردنظر را برای سازمانها محدود کرده است. بدین لحاظ, تصمیم گیری مالی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته و مدیران را وادار ساخته تا بابهره گیری از تکنیک های پیشرفته روشهای جدید کنترل را به کارگیرند. در این راستا, پژوهش حاضر با هدف ارائه مبانی تئوریکی پژوهش و مقایسه نتایج حاصل از به کارگیری مدل های تحلیل پوششی داده ها و مدل زمیسکی جهت ارزیابی عملکرد و بررسی چگونگی وضعیت مالی شرکتها ارائه گردیده است. از این رو داده های جمع آوری شده 10 شرکت دارویی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار مورد آزمون قرارگرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که در ارزیابی و بررسی چگونگی وضعیت مالی شرکتها, با روش تحلیل پوششی داده ها تنها یک شرکت و با روش زمیسکی تنها دو شرکت دارای وضعیت مالی بهتری نسبت به سایر شرکتها بوده اند. هم چنین راهکارهایی جهت ارتقا و بهبود وضعیت مالی سایر شرکتها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها نیز ارائه گردیده است.

لینک کمکی