مقاله بکارگيري رويکرد تلفيقي تحليل پوششي دادهها و فرايند تحليل سلسله مراتبي براي ارزيابي کارايي دانشکدههاي دانشگاه شهيد بهشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بکارگيري رويکرد تلفيقي تحليل پوششي دادهها و فرايند تحليل سلسله مراتبي براي ارزيابي کارايي دانشکدههاي دانشگاه شهيد بهشتي :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :21

از طریق سنجش عملکرد میتوان ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت و حداقل نمودن منابع ورودی, وضعیتموجود را بهبود بخشید. در این راستا نیاز است که دانشگاه از کارایی دانشکدههای خود مطلع گردیده و عللکارایی و ناکارایی آنها را بررسی نماید و با برنامه ریزی مناسب به اصلاح و هدایت واحدهای ناکارا بپرداز د .در این مقاله با توجه به اهمیت دانشگاهها به عنوان بزرگترین مراکز آموزش عالی در کشور, کارایی دانشکدههای دانشگاه شهید بهشتی به روش تحلیل پوششی دادهها با استفاده از مدلCCR مضربیورودی محور در دو حالت ساده و بر اساس مدل برنامه ریزی آرمانی (حداقل کردن حداکثر میزان انحرا ف ) طی دوره تحصیلی 1386-1388 اندازهگیری شده است. در ادامه با استفاده از رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی دادهها و تحلیل سلسله مراتبی به رتبه بندی دانشکدهها پرداخته و سرانجام رتبه بندی نهایی وتحلیلی برای روشهای بکار گرفته شده بیان شده است. یافتههای تحقیق نشان می دهد طی دوره موردبررسی دانشکدههای علوم, ادبیات و علوم انسانی, و مدیریت و حسابداری بر اساس شاخصهای درنظر گرفتهشده جز دانشکدههای برتر میباشند.

لینک کمکی