مقاله تحليل استراتژيک دانشگاه آزاد اسلامي به منظور ارائه استراتژي هاي مناسب ( واحد بندر انزلي )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل استراتژيک دانشگاه آزاد اسلامي به منظور ارائه استراتژي هاي مناسب ( واحد بندر انزلي ) :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :24

هدف از اجرای تحقیق حاضر, بررسی و شناسایی وضع موجود دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی, از نظر نقاط قوت و ضعف,فرصتها و تهدیدها, شاخصهای ششگانه کمی, و مبتنی بر آنها, ارائه راهکارها و استراتژیهای مناسب برای برون رفت از وضعموجود بوده است . بر این اساس, ب ه منظور شناسایی موقعیت استراتژیک داخلی (نقاط قوت و ضعف و شاخصهای ششگانه کمی )دانشگاه از ابزار مراجعه به اسناد و مدارک, و بمنظور شناسایی موقعیت استراتژیک خارجی (فرصتها و تهدیدات ) دانشگاه از ابزارپرسشنامه با جامعه و نمونه آماری 420 و 100 نفره و ضریب پایای 0.84 استفاده شد . نتیجه تحقیق نشان داده است که از شش بخش مورد ارزیابی موقعیت ا ستراتژیک داخلی دانشگاه, بخشهای آموزشی , پژوهشی, دانشجویی و عمرانی ضعیف ودوبخش اداری مالی و فرهنگی متوسط ارزیابی شده, و از چهار شاخص مورد ارزیابی موقعیت استراتژیک خارجی دانشگاه یعنیاجتماعی, اقتصادی, سیاسی و فرهنگی, در همه موارد, دانشگاه متوسط ارزیابی شده ا ست. از ادغام دو موقعیت فوق اینگونهنتیجه گیری شده است که در مجموع بمنظور برون رفت دانشگاه از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب , باید از استراتژیهاو راهکارهای ترکیبی (محافظه کارانه, دفاعی ) و البته با تأکید بیشتری بر استراتژیهای دفاعی استفاده کرد . نکته مهم ق ابل ذکراینکه, اگر چه برای کل دانشگاه, استراتژیهای کلی ترکیبی توصیه شده است اما هرکدام از بخشهای ششگانه داخلی دانشگاهمتناسباً لازم است از استراتژیهای خاص دیگری استفاده کنند.

لینک کمکی