مقاله کاربرد روش TOPSIS در حالت فازي براي رتبه بندي مراکز تحقيقاتي به منظور تخصيص منابع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاربرد روش TOPSIS در حالت فازي براي رتبه بندي مراکز تحقيقاتي به منظور تخصيص منابع :


سال انتشار : 1378

تعداد صفحات :24

در این مقاله با استفاده از روش TOPSIS در حالت فازی برای تعیین اولویت های استراتژیک مراکز تحقیقاتی در راستای تخصیص منابع مبادرت به تعیین اولویت نموده ایم. ابتدا براساس تحقیقات و مصاحبه با خبرگان و کارشناسان پس از شناسایی معیارها, درجه اهمیت آنها تعیین گردیده است. سپس انتخاب گزینه ها با توجه به تحقیقات دفاعی در کشور و مراکزی که در این امر به عنوان مرجع می باشند انجام شده است. آنگاه توسط روش TOPSIS و فرمول های مربوطه و جداولی که شرح آن در اصل مقاله مطرح خواهد شد معین نموده ایم که بیشتعرین بودجه و امکانات در کشور به ترتیب با توجه به تعیین ولویت به چه مراکزی بهتر است اختصاص یابد. همچنین بهترین انتخاب را پیشنهاد نموده ایم. در این راستا از معیارهای کیفی و کمی استفاده نمود, در نتیجه از روش فازی برای تبدیل معیارهای بیانی و کیفی به معیارهای کمی قابل سنجش استفاده نموده ایم. این روش تصمیم گیری با معیارهای چندگانه کیفی و کمی را می توان برای تعیین اولویت تخصیص بودجه ارزی و ریالی برای مراکز تحقیقات دولتی تحت پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی نیز تعمیم داد.

لینک کمکی