مقاله ارايه يک مدل برنامه ريزي رياضي براي سنجش کارايي نسبي صنايع ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارايه يک مدل برنامه ريزي رياضي براي سنجش کارايي نسبي صنايع ايران :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :18

در این پژوهش مدلی برای سنجش کارایی نسبی صنایع ایران از طریق توسعه مدل های برنامه ریزی ریاضی ارایه شده است . در مدل1358 به کار برده شده است . - معرفی شده داده های مربوط به چهار نهاده و سه ستانده صنایع نه گانه ایران طی دوره 20 ساله 77آزمون آماری اعتبار مدل را تایید نموده . نتایج حاصل از این مدل حاکی از آن است که هیچ یک از شاخه های نه گانه صنایع موجود درایران از نظر تعداد سالهایی که طی دوره مطالعه کار آ بوده اند؛ برتری نسبت به دیگری ندارند. به عبارت دیگر تفاوت معنا داری بین اینصنایع از لحاظ کارایی نسبی وجود ندارد

لینک کمکی