مقاله ارائه مدلي جهت پشتيباني تصميمات برون سپاري پروژه هاي فناوري اطلاعات با استفاده از متدتصميم گيري گروهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارائه مدلي جهت پشتيباني تصميمات برون سپاري پروژه هاي فناوري اطلاعات با استفاده از متدتصميم گيري گروهي :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :24

در سالهای اخیر گسترش استفاده از فناوری اطلاعات 1 به عنوان یکی از عوامل مهم رقابتی برای سازمانها مورد توجه قرار گرفته است. سازمانها در راستای انجام پروژه های فناوری اطلاعات خود به دنبال بهره گیری آورند. (الوانی؛ اشرف زاده 1386 ) به همین دلیل موضوع استفاده از منابع برون سازمانی جهت بکارگیریوری اطلاعات در سازمان از موضوعات کلیدی و مباحث مهم بشمار می رود. بر این اساس مسائل مهمی فنوری اطلاعات را باید به منابع پیش روی مدیران قرار می گیرد. به عنوان مثال اینکه کدامیک از فعالیتهای فنبیرون از سازمان سپرد, برای مدیران اهمیت بسیاری پیدا خواهد کرد.(رفیعی؛ 83 ) در این مقاله سعی شدهوری اطلاعات و تعیین ضرایب است با شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تصمیمات برون سپاری 2 پروژههای فناهمیت آنها با استفاده از متد فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی 3 امتیازبرون سپاری هر یک از پروژ ههایوری اطلاعات شرکت ملی پالایش و پخش محاسبه شود و سپس با استفاده از تعریف شده, در مدیریت فنمتد برنامه ریزی صفرو یک (مدل کوله پشتی 4) و لحاظ کردن محدودیت بودجه, پروژه های مناسب جهتبرون سپاری الویت بندی شوند

لینک کمکی