مقاله يک رويکرد غير خطي عدد صحيح مختلط براي بهينه سازي توليد دسته اي محصولات فساد پذير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله يک رويکرد غير خطي عدد صحيح مختلط براي بهينه سازي توليد دسته اي محصولات فساد پذير :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :21

یکی از فرآیندهای تولید محصول , روش تولید دسته ای است و اگر برنامه ریزی مناسبی برای آن صورت گیردهزینه های تولید, کاهش قابل توجه خواهد داشت . این روش تولید در صنایع مختلفی همچون شیمیایی, قطعاتمکانیکی و صنایع پلیمری کاربرد زیادی دارد . در مقالات ارائه شده 20 سال اخیر با وجود تمرکز زیادی که بر روی حلمسائل برنامه ریزی تولید دسته ای شده است, عامل موثر عمر قفسه ای محصول بسیار کم رنگ بوده است . در این مقالهبا در نظر گرفتن عامل مهم عمر قفسه ای (مدت زمان نگهداری ) برای محصولات فساد پذیر مدلی ارائه شده است که بهروش ابتکاری توالی عملیات را مدل سازی کرده و وابستگی محدودیت را در مدل هزینه ثابت راه اندازی و از ت ابع هدفجدا می کند تا عمل حل مدل بوسیله نرم افزار ساده تر انجام شود . در این پژوهش برای مدلسازی مسئله از برنامه ریزیغیر خطی عدد صحیح مختلط استفاده شده و در پایان به منظور بکارگیری مدل ارائه شده یک مثال عددی ارائه شدهاست که برای حل آن از بسته نرم افزاری لینگو استفاده شده است.

لینک کمکی