مقاله طراحي الگوي تعيين استراتژي ميزان ارجاع کار نگهداري و تعميرات به خارج از سازمان در واحدهاي توليدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله طراحي الگوي تعيين استراتژي ميزان ارجاع کار نگهداري و تعميرات به خارج از سازمان در واحدهاي توليدي :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :27

بسیاری از سازمان ها برای تصمیم گیری در خصوص برون سپاری فعالیت های خود, روش مشخصی را مورد استفاده قرار نمی دهند .تحقیقات نشان می دهد که اکثر سازمان ها این تصمیم گیری را بر مبنای هزینه های بالاسری انجام می دهند . در این سازمان هافعالیت هایی برای برون سپاری انتخاب می شوند که منجر به کاهش هزینه های بالاسری می شوند. علیرغم انجام مطالعات گسترده درارتباط با بحث برون سپاری, در ادبیات موضوع نیز کماکان یک رویه مدون و جامع برای این تصمیم گیری ارائه ن شده است . در اکثرمقالات جنبه کمّی این تصمیم گیری که همان هزینه است مورد توجه قرار گرفته و یا در ارتباط با استراتژیک بودن این تصمیم گیرینکات و راهنمایی هایی ارائه شده است . در این مقاله یک متدولوژی جامع برای تصمیم گیری در خصوص میزان برون سپاری سیستمنگهداری و تعمیرات تجهیزات در واحدهای تولیدی ارائه شده است . با توجه به اهمیت این سیستم, باید در تصمیم گیری برون سپاریکلیه منافع و مخاطرات را در نظر گرفته و عواقب کوتاه مدت و بلندمدت آن را مورد توجه قرار داد. در این متدولوژی ابتدا با استفاده ازتکنیک های آنالیز کلاستر , مجموعه فعالیت های سیستم نگهداری و تعمیرات به تعدادی کلاستر تقسیم بندی می شود . سپس درخصوص برون سپاری هر کدام از کلاسترها تصمیم گیری می شود. گام های تصمیم گیری عبارتند ا ز تحلیل شایستگی, تحلیل بازارتأمین کنندگان, تحلیل سلسله مراتبی و در نهایت تحلیل حساسیت و تصمیم گیری نهایی . بنابراین تعیین "میزان" برون سپاری سیستمنگهداری و تعمیرات, از طریق تعیین زیرسیستم های آن و تصمیم گیری در مورد هر یک از آنها انجام م یپذیرد

لینک کمکی