مقاله نظام ارتباطات و رابطه آن با تعارض سازماني در مجتمع بيمارستاني حضرت رسول اکرم (ص )تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نظام ارتباطات و رابطه آن با تعارض سازماني در مجتمع بيمارستاني حضرت رسول اکرم (ص )تهران :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :17

تعارض غیر کارکردی(مخرب)می تواند موجب اتلاف انرژی , کاهش عملکرد و ایجاد مانع در ار ائه خدمات به مشتریان سازمان گردد. با توجه به اهمیت ارتباطات سالم و مؤثر درسازمانهای بهداشتی درمانی ,این پژوهش با هدف تعیین رابطه نظام ارتباطاتبا تعارض سازمانی بیمارستان حضرت رسول (ص) تهران, انجام گرفت . روش بررسی : پژوهش حاضراز نوع مطالعات همبستگی بوده وب ه صورت مقطعی در بهار 1387 اجرا گردید. دو جامعه آماری این پژوهش مدیران ( Nm=70)وکارکنان (Np=753)رسته های مختلف بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران بودند . با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و مطابقت با جدول مورگان وکرجسی , از جامعه مدیران نمونه 26 نفری و از جامعهکارکنان نمونه 239 نفری انتخاب شدند . ابزار گردآوری داده ها, پرسشنامه های پژوهشگر ساخته بود که با توضیحاتپژوهشگر به روش خود ایفا پاسخ داده شدند . داده ها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی, تحلیل همبستگی پیرسون, تحلیل واریانس آزمونFو رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفت .یافته ها : در زمینه تعارض بین فردی مدیران وکارکنان , میانگین بدست آمده(1/89)از میانگین واقعی 3 کمتر بود . در بینمؤلفه های نظام ارتباطات ,سه مؤلفه که در حد مطلوب برآوردشد عبارت بودند از: مثبت گرایی(میانگین3/33) همدلی(میانگین3/20),روحیه حمایتگری(میانگین 2/24).بین نظام ارتباطات (روحیه حمایتگری, مثبت گرایی وتساوی ) از یک سو وتعارض بین فردی مدیران وکارکنان رابطه معنی داری وجود داشت (0.651=r) و در این بین ,روحیه حمایتگری نقش مهمتری را دررگرسیون یا میزان تعارض بین فردی ایفا می کرد(ضریب بتای استاندارد شده=0.515 نتیجه گیری : با توجه به رابطه معنی دارو معکوس بین اکثر مؤلفه های ارتباطات اثربخش با تعارض بین فردی مدیرانوکارکنان, بهبود نظام ارتباطات از طریق ایجاد فضای مناسب حمایتگرانه وانتقال حس همتراز بودن و تساوی از لحاظ موقعیتاجتماعی وشغلی, ایجاد حس خوشایند نسبت به خود وطرف مقابل می تواند در کاهش تعارضات مؤثر واقع شود.

لینک کمکی