مقاله نقش اطلاعات حسابداري مديريت در بهبود مستمر عمليات شرکت هاي منتخب عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش اطلاعات حسابداري مديريت در بهبود مستمر عمليات شرکت هاي منتخب عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1380

تعداد صفحات :28

این تحقیق در جست و جوی یافتن همبستگی بین اطلاعات حسابداری مدیریت با بهبود مستمر عملیات شرکت های صنعتی با استفاده از مدل رگرسیون خطی مرکب است. جامعه آماری منتخب برای این تحقیق شامل 209 شرکت صنعتی عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1374 تا 1377 با صفت مشترک داشتن آخرین قیمت معاملاتی هرسهم است. برای حصول اطمینان از نرمال بودن توزیع متغیرهای تابع و مستقل از آزمون های کای دو وکا-اس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که از نه متغیر اساسی فرضیه H1 فقط سه متغیر نسبت قیمت تمام شده (CGSR), بازده فروش (ROS) و بازده سرمایه عملیاتی (ROA) و از سیزده متغیر اساسی فرضیه اصلی H2دو متغیر بازده فروش (ROS) و بازده سرمایه عملیاتی (ROA) دارای توزیع نرمال می باشند. پس از آزمون فرضیه اصلی H1, وجود رابط خطی مستقیم زیاد بین فروش و ارزش افزوده عملیاتی ( کوواریانس 975/0, ضریب همبستگی اسپیرمن950/0 ), وجود رابط خطی معکوس قابل توجه بین نسبت قیمت تمام شده فروش (CGSR) و کارایی عملیاتی ( کوواریانس 837/0, و نسبت همبستگی 701/0), وجود رابط خطی مستقیم زیاد بین بازد فروش و کارایی عملیاتی ( کو واریانس 866/0, ضریب همبستگی اسپیرمن 927/0 و نسبت همبستگی 780/0 ) حراز شد. ولی پس از ازمون فرضی اصلی H2, همبستگی معنی داری بین متغیرهای مستقل و وابسته شناسایی نگردید.

لینک کمکی