مقاله شناسايي، بررسي و اولويت بندي عوامل تاثيرگذار بر بهره وري شرکتهاي حمل ونقل کالاي داخلي (استان تهران) و ارائه راهکارهاي مربوط به آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي, بررسي و اولويت بندي عوامل تاثيرگذار بر بهره وري شرکتهاي حمل ونقل کالاي داخلي (استان تهران) و ارائه راهکارهاي مربوط به آن :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :24

چکیدهاین تحقیق با هدف شناسائی عوامل موثر بر بهره وری سازمان, سعی در ارائه راهکارهای مناسب و عملی برای افزایش بهره وریشرکتهای حمل ونقل جاده ای کالای داخلی (استان تهران ) دارد. به همین منظور با استفاده از تکنیک دلفی و اجماع خبرگانصنعت حمل ونقل جاده ای کالا, عوامل موثر بر بهره وری این صنعت شناسائی شده و پس از تعریف فرضیات تحقیق و تجزیه وتحلیل استنباطی و انجام آزمونهای کولموگروف اسمیرنف ( تست نرمالیتی داده ها)t ,تک نمونه ای , رتبه بندی فریدمن و آزمون ویل کاکسون, یافته های حاصله حاکی از آن است که عوامل موثر بر بهره وری شرکتهای حمل ونقل کالای داخلی درقالب سه دسته عامل مشتمل بر عو امل مرتبط با محیط عمومی, محیط عملیاتی و محیط داخلی شرکتها قابل بررسی می باشدکه از این بین, عوامل مربوط به محیط داخلی شرکت از بقیه مهمتر و عوامل محیط عملیاتی و محیط عمومی به ترتیب درجایگاه دوم و سوم قرار دارند و از میان مولفه های مورد بررسی در این سه مح یط ( عمومی, عملیاتی و داخلی ) , به ترتیب,جلب رضایت مشتریان از طریق بارگیری و تحویل به موقع بار, حمایت قانونی اتحادیه و انجمن از شرکتهای حمل ونقل درزمان نیاز , چیدمان افراد در اتحادیه و انجمن به صورت ترکیبی از افراد اثرگذار و اثرپذیر, دارای اولویت بالات ری نسبت به دیگرمولفه ها برای اثرگذاری بر بهره وری می باشند

لینک کمکی