مقاله تعيين ميزان بلوغ و اثربخشي مديريت سرمايه هاي انساني در شرکت فولاد مبارکه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين ميزان بلوغ و اثربخشي مديريت سرمايه هاي انساني در شرکت فولاد مبارکه :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :26

امروزه مدیریت سرمایه های انسانی 1 عامل مهم کسب مزیت رقابتی محسوب می گردد و این بخاطر آن است که کارکنان توانتبدیل دانش را به محصول و خدمات موردنیا ز مشتری دارند سازمانها بایستی در جهت بهینه کردن بازده سرمایه های انسانیگام بردارند با تعیین سطح بلوغ و اثربخشی نظام های مربوط به سرمایه های انسانی می توان عملکرد کارکنان را پیش بینی ودر جهت بهبود آن گام برداشت . بر این اساس با توجه به اهمیت سرمایه های انس انی تحقیق حاضر با هدف تعیین سطح بلوغ واثربخشی مدیریت سرمایه های انسانی در شرکت فولاد مبارکه انجام و بدین منظور با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونهتعداد 240 نفر از کارکنان به شیوه تصادفی انتخاب که از این تعداد 237 نفر پرسشنامه های ارسالی را عودت دادند . ابزارپژوهش برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محرک های پنجگانه سرمایه انسانی است که توسط باسی و مک مورر 2 تهیه شدهاست, بررسی پایانی و ثبات درونی آزمون نشان داد که پایایی پرسشنامه برابر0.92=α و پایایی با روش تنصیف برابر با0.87 می باشد پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از نرم افزارSPSS-13 و آمارهای توصیفی, آزمون دو جمله ای فریدمن وتحلیل واریانس, داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج پژوهش بیانگر این است که سطح بلوغ و اثربخشی مدیریتسرمایه های انسانی در شرکت فولاد مبارکه64/56 از 100است . بررسی محرکها ی پنجگانه سرمایه انسانی نشان داد که محرکهای ظرفیت یادگیری با میانگین3/41,دسترسی به دانش با میانگین 3/28,مشارکت کارکنان با میانگین 3/24, بهینه سازی نیروی کار با میانگین3/21 و شیوه های اعمال رهبری با میانگین3/08 به ترتیب رده اول تا پنجم را داشته اند.

لینک کمکی