مقاله بررسي ادراک مشتري از کيفيت خدمات الکترونيکي در فروشگاه هاي به هنگام(online)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ادراک مشتري از کيفيت خدمات الکترونيکي در فروشگاه هاي به هنگام(online) :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :24

هدف پژوهش: ابعاد کیفیت خدمات در فروشگاه های به هنگام (طراحی وب سایت, قابلیت اطمینان, اعتماد, شخصیسازی, پاسخدهی) بر کیفیت کلی خدمات و رضایت مشتری و در نهایت بر درک و احساس آنها که منجر به نیت خریدمشتریان می شود پرداخته استروش پژوهش: توصیفی از نوع پیمایشی , جامعه آماری افرادی هستند که تجربه خرید اینترنتی داشته اند . روش نمونهگیری تصادفی ساده و حجم نمونه 385 نفر بوده است. .ابزار گرد آوری داده پرسشنامه و اعتبار پرسشنامه توسط تست آلفای کرونباخ و تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مدل معادله ساختاری و نرم افزارLisrelبوده است. نتایج پژوهش: طراحی وب سایت , شخصی سازی وب سایت بر روی قصد خرید تاثیر گذار نبوده است . و بیشتر اعتمادحاصله از وب سایت و قابلیت اطمینان سایت فروش و همچنین پاسخ دهی به مشتریان بسیار حائز اهمیت بوده است.ومنجر به درک کیفیت کلی خدمات شده ورضایت مشتری و در انتها قصد خرید مشتریان را از آن فروشگاه بوده است .محدودیت های پژوهش: عدم همکاری برخی از فروشگاه های به هنگام جهت قرار دادن پرسشنامه در سایت فروشخود, همه گیر نبودن خرید اینترنتی در میان مردمکاربردهای مدیریتی: افراد جهت راه اندازی یک فروشگاه تمرکز بیشتری بر روی جذب قابلیت اطمینان مشتریانبگذارند ,پیشنهاد به مدیران فروشگاه های مجازی به امنیت وب سایت فروش خود اهمیت بسیاری بدهندنوآوری پژوهش: تمامی مراحل این پژوهش در وب و به شکلonlineصورت گرفته است.

لینک کمکی