مقاله يک مدل مفهومي جهت توسعه محصول جديد در محيط مهندسي همزمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله يک مدل مفهومي جهت توسعه محصول جديد در محيط مهندسي همزمان :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :17

چکیدهامروزه محصول جدید و لزوم و اهمیت آن به عنوان یک استراتژی ضروری جهت ماندگاری در کسب و کار تبدیل گردیده است.شرکتهای پیشرو تلاش می نمایند تا با بکارگیری رویکردها و نگرشهای نوین؛ فرایند توسعه محصول جدید 1 را بهبود بخشند. یکی از اینرویکردهای نوین نگرش مهندسی همزمان 2 می باشد . تحقیقات و مطالعات فراوانی در خصوص این نگرش انجام گرفته و یا در حالانجام م یباشد. در یک دیدگاه عمومی مهندسی همزمان الگوئی را ارائه می نماید که دارای سه جنبه اصلی طراحی؛ تولید و مشتریمی باشد. به عبارت بهتر رویکرد مهندسی همزمان تلاش می نماید که با در نظر داشتن طراحی محصول؛ تولید آن و مشتری محصول؛ بههدفی دست یابد که با اتکا به آن بتوان به بهبودهای چشمگیری در کسب و کار دست یافت. در این مقاله تلاش می گردد که هر سهجنبه اصلی فضای مهندسی همزمان مورد توجه قرار گرفته و در نهایت مدل مفهومی توسعه محصول جدید در این فضا ارائه گردد.

لینک کمکی