مقاله بررسي عوامل رفتاري اثرگذار بر تصميم پذيرش تجارت الکترونيکي توسط مديران کسب و کارهاي کوچک و متوسط شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل رفتاري اثرگذار بر تصميم پذيرش تجارت الکترونيکي توسط مديران کسب و کارهاي کوچک و متوسط شهر تهران :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :26

امروزه فناوری اطلاعات نقش بسیار مهمی در دنیای تجارت دارد . با وجود اینکه این نوع فناوری فرصتی را برای خلق نوعجدیدی از تجارت با ایجاد بازارهای جدید و معرفی محصولات و خدمات جدید ایجاد می کند, اما پذیرش آن به ویژه توسط1 با مشکلات زیادی روبه رو است . برای مثال تحقیقی که توسط موسسه تحقیقاتی وریزون 2 « کسب و کارهای کوچک و متوسط »انجام شد, نشان داد که فقط36 درصدکسب و کارهای کوچک وب سایت هایی را برای تبلیغ کسب و کار خود ایجاد کرده اند و دراین میان تنها9% آنها امکان فروش برخط 3 دارند . بطور مشابه, پرات 4 در بررسی444کسب و کار کوچک و متوسط دریافت کهبیشتر کسب و کارهای کوچک و مت وسط علاقه زیادی به عقد قرارداد از طریق شبکه های اینترنتی ندارند و بیش از80%این شرکت ها نیز از اینترنت صرفا برای ارتباطات (پست الکترونیکی و جمع آوری اطلاعات ) استفاده می کنند . این مساله نشانمی دهد که مدیران ارشد و مالکان کسب و کارهای کوچک و متوسط, ارزش اس تراتژیک تجارت الکترونیکی را درک نکرده اند یا( اینکه با موانع مهمی جهت پیاده سازی آن مواجه هستننتد (Cyber Atlas2003) هدف از این تحقیق شناسایی عوامل رفتاری اثرگذار بر« پذیرش تجارت الکترونیکی"با استفاده از آزمون مدل پذیرش فناوری دیویس 6 و نظریه رفتار برنامه ریزی شده آیزن 7, توسط مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر تهران است . در اینتحقیق تمرکز اصلی بر تمایل رفتاری است و رفتار واقعی اندازه گیری نمی شود. به منظور آزمون مدل های مورد اشاره, داده هایی از 226 مدیر کسب و کار کوچک و متوسط جمع آوری شد و سپس مد لها با استفاده از نر مافزار لیزرل 8 آزمون شدند. نتایج حاصل از آزمون مدل پذیرش فناوری دیویس نشان داد که کلیه روابط این مدل معنادار هستند . همچنین در آزمون مدل رفتاربرنامه ریزی شده آیزن نیز کلیه روابط (به غیر از رابطه میان هنجار ذهنی و تمایل رفتاری برای پذیرش یا اس تفاده از تجارتالکترونیکی) معنادار تشخیص داده شدند.

لینک کمکی