مقاله بررسي کاربرد مدل هاي آلتمن واسپرينگيت در پيش بيني ورشکستگي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي کاربرد مدل هاي آلتمن واسپرينگيت در پيش بيني ورشکستگي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :22

سرمایه گذاران همواره می خواهند با پیش بینی امکان ورشکستگی یک شرکت از ریسک سوخت شدن اصل و فرع س رمایهخود جلوگیری کنند چون در صورت ورشکستگی قیمت اوراق بهادار به شدت کاهش می یابد از این رو در پی روش هاییهستندکه بتوانند بدان وسیله ورشکستگی را پیش بینی کنند, همچنین یکی از موضوعات مطرح شده در زمینه مدیریت مالی,سرمایه گذاری واطمینان به سرمایه گذاری می ب اشد واز مسایلی که می تواند به نحوه تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاریکمک کند وجود ابزار ها ومدلهای مناسب برای ارزیابی شرایط مالی ووضعیت سازمانها می باشد, تا از طریق این ابزار سرمایهگذاران بتوانند به تجزیه وتحلیل وضعیت مالی سازمانها پرداخته وبا مشخص شدن درما ندگی مالی یا وضعیت مطلوب آنها , بهطور آگاهانه و با اطمینان در مورد سرمایه گذاری در موقعیت مناسب تصمیم گیری کنند.هدف این تحقیق تعیین کارایی مدل آلتمن و مدل اسپرینگیت برای پیش بینی ورشکستگی می باشد,جامعه آماری اینتحقیق شرکت های تولیدی موفق و ورشکسته در بورس اوراق بهادار تهران است و در این تحقیق شرکت هایی که دارایمعیارهای مورد نظر برای بررسی بوده اند انتخاب شده اند, جامعه آماری شامل 108 شرکت متشکل از 50 شرکت ورشکسته و 58 شرکت غیر ورشکسته می باشد, ملاک انتخاب شرکت های ورشکسته در این تحقیق ماده 141 قانون ت جارت است و ملاکانتخاب شرکت های غیر ورشکسته در این تحقیق این است که در دوره مورد بررسی سود خالص رو به افزایش داشته باشند .واطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق از یک دوره پنج ساله(84-80)جمع آوری شده است , وبعد از محاسبه نسبت های موجود در مدلها وتعیین شاخص ها ی مربوطه,دقت و خطا ی هریک از مدلها محاسبه شده است . با توجه به نتایج تحقیق هر دو مدلآلتمن و اسپرینگیت توانایی پیش بینی ورشکستگی در بورس اوراق بهادار تهران را دارند و مدل آلتمن از دقت بالاتری نسبتبه مدل اسپرینگیت برخوردار است,بنابراین به سرمایه گذاران ب القوه , سهامداران ودیگر استفاده کنندگان توصیه می شود کهبرای پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از مدل آلتمن استفاده کنند.

لینک کمکی