مقاله طراحي مدل ارزيابي اثربخشي رسانه‌هاي تبليغاتي بر رفتار مصرف کننده‌

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله طراحي مدل ارزيابي اثربخشي رسانه‌هاي تبليغاتي بر رفتار مصرف کننده‌ :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :22

تبلیغات یکی از عوامل حیاتی در موفقیت یک سازمان است, به طوری که تدوین برنامه‌های تبلیغاتی بایستی با در نظر گرفتن عوامل تاثیر گذار در فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده, از جمله عوامل آمیخته بازاریابی, عوامل محیطی مانند عوامل اجتماعی, فرهنگی, سیاسی و موقعیتی جامعه, خصوصیات فردی مصرف کننده یا عوامل روانی و شخصی و اهداف بازاریابی سازمان انجام شود. در این مقاله یک مدل دینامیک برای ارزیابی اثربخشی رسانه‌های تبلیغاتی بر رفتار مصرف کننده ارائه می‌شود. در این مدل برنامه‌ریزی تبلیغات بر اساس شناسایی عوامل درونی و بیرونی سازمان و تاثیرات متقابل آنها بر یکدیگر با نظر خواهی از خبرگان و با استفاده از مفاهیم منطق فازی اجرا می‌گردد. به منظور تخصیص بهینه بودجه به رسانه‌های تبلیغاتی از یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه استفاده می‌شود.

لینک کمکی