مقاله طراحي مدل ماتريس شايستگي به منظور تخصيص مناسب افراد به مشاغل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله طراحي مدل ماتريس شايستگي به منظور تخصيص مناسب افراد به مشاغل :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :18

بحث تطبیق میان شغل و شاغل از دیرباز در علوم مدیریت مطرح بوده است . در این راستا با تکیه بر مطالعات انجام شده درحوزه های مختلف منابع انسانی, از آموزش به عنوان راه حلی مناسب جهت تطبیق میان آن دو استفاده شده است . با وجود این درتعریف نیازهای آموزشی, کمتر به محتوای شغل و تواناییهای شاغل توجه شده و عمده آموزشهای سازمانی به صورت از پیش تعیینشده و عمومی ارائه می شود.در این مقاله به منظور ارزیابی میزان تطابق میان شغل و شاغل یک مدل ریاضی بنام ماتریس شایستگی 1 طراحی شده است . بهاین ترتیب که پس از تعیین میزان دانش مورد نیاز در هر شغل و ارزیابی دانش افراد, میزان تطابق میان آن دو با استفاده از مدلریاضی طراحی شده تعیین و فرد مناسب به شغ ل مناسب تخصیص داده می شود. با استفاده از نتایج بدست آمده از این مدل نه تنهاامکان طراحی یک نظام آموزشی مناسب به منظور تطبیق شغل و شاغل فرآهم می آید, بلکه امکان استفاده از آن در سایر سیستمهایسازمانی از قبیل تعیین مسیر شغلی کارکنان, ارزیابی عملکرد, جبران خدمت, تعیین شرایط احراز و سایر سیستمهای منابع انسانیسازمان امکان پذیر می گردد. در طراحی این مدل ریاضی از بخشی از اطلاعات یک شرکت خدمات پس از فروش خودرو به عنوانموردکاوی استفاده شده است . به این ترتیب که با تعیین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود, و با استفاده از طر احی یک تابع شبهزنگوله ای, به تحلیل فاصله میان آنها پرداخته شده است.

لینک کمکی