مقاله تعيين کارايي نسبي واحدهاي تصميم گيري تا حدي نامتجانس با DEA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين کارايي نسبي واحدهاي تصميم گيري تا حدي نامتجانس با DEA :


سال انتشار : 1381

تعداد صفحات :26

فرض کلیه مدل های فعلی DEA , بر تجانس کامل DMU ها استوار می باشد.هدف این مقاله ارائه مدلی برای تعیین کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری تا حدی متجانس به کمک تکنیک DEA می باشد. در مدل پیشنهاد شده ابتدا توسط میانگین سری, مقادیر گمشده تکمیل می گردد, سپس به کمک تکنیک AHP اندازه نسبی بزرگی DMU ها در نظر گرفته می شود و در نهایت کارایی نسبی DMU ها به کمک تکنیک تحلیل پوششی داده ها محدود شده به قیود تصادفی تعیین می شود. به منظور روشن شدن مطلب مثال عددی ارائه می گردد.

لینک کمکی