مقاله بررسي رابطه بين ابعاد تفکر استراتژيک مديران و ميزان آمادگي براي تحول سازماني در فرودگاه‌هاي استان خراسان رضوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه بين ابعاد تفکر استراتژيک مديران و ميزان آمادگي براي تحول سازماني در فرودگاه‌هاي استان خراسان رضوي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

تحقیق حاضر با هدف شناسایی رابطه بین ابعاد تفکر استراتژیک مدیران و میزان آمادگی برای تحول سازمانی در فرودگاه­های استان خراسان رضوی انجام گردید, جامعه­ی آماری در این پژوهش شامل245 نفراز مدیران و کارمندان فرودگاه­های استان خراسان رضوی است که منظور تعیین تعداد نمونه آماری از جدول کرجسی و مورگان استفاده ودر نتیجه تعداد نمونه 146 نفر ونمونه گیری طبقه­ای انتخاب گردید. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه­های تعیین ابعاد تفکر استراتژیک مدیران (مدل جین لیدکا) و پرسشنامه­ی میزان آمادگی برای تحول سازمانی جان گاتر و پیتر دراکر, استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصل از اجرای آزمون همبستگی پیرسون, می‌توان گفت: بین بعد تفکرسیستمی و میزان آمادگی برای تحول سازمانی رابطه مثبت وجود دارد وپیشنهاد می­شود مدلی برای پیاده سازی ابعاد تفکر استراتژیک در فرودگاههای استان خراسان رضوی تهیه و تدوین شود و عملکرد آنها بر این اساس مورد ارزیابی قرار بگیرد تا تحول سازمانی در راستای بهبود عملکرد قابل مشاهده و اندازه‌گیری باشد.

لینک کمکی