مقاله بررسي تاثير تعهد سازماني بر ترک خدمت کارکنان(مطالعه موردي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تاثير تعهد سازماني بر ترک خدمت کارکنان(مطالعه موردي) :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :24

تحقیق حاضر, به منظور بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر ترک خدمت کارکنان صورت گرفته است. جامعه آماری اینتحقیق کارکنان شرکت مهر کام پارس تهران می باشد. نمونه آماری متشکل از 196 نفر کارکنان شرکت مهر کام پارستعیین شده است. جهت بررسی تعهد سازمانی از مدل آلن و م ییر و برای بررسی ترک خدمت از مدل تحقیق تاملینسون وجنکینز استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی رتب های اسپیرمنو روش تحلیل مسیر, مؤلفه های سنجش متغیرها با "مدل اندازه گیری" یا تحلیل عاملی تاییدی و آزمون رابطه بینمتغیرها با استفاده از "معادلات ساختاری" یا مدل علی از طریق نرم افزارLisrelیافته های تحقیق بدست آمد. با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق مشخص شده بین تعهد سازمانی و ابعاد آن (تعهد عاطفی, تعهد مستمر و تعهدهنجاری) با ترک خدمت همبستگی معکوس و معناداری وجود دارد. به علاوه نتایج حاصل از فرضیه دوم نشان دهنده ایناست که در بین ابعاد تعهد سازمانی, تعهد عاطفی بیشترین تاثیر را بر ترک خدمت دارد و تعهد هنجاری و مستمر دررتبه های بعدی قرار دارند. در ضمن در بین متغیرهای تعدی لگر, متغیرهای پست سازمانی و سنوات خدمتی تعدیل گرن س ب ت ا ق و ی و م ت غ ی ر ه ا ی نو ع استخدام و جنسیت تعدیل گر ن س ب ت ا ض ع یف ی م ی باشند.

لینک کمکی