مقاله طراحي مدل تعالي منابع انساني در سازمانهاي دولتي ايران با استفاده از تکنيک دلفي فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله طراحي مدل تعالي منابع انساني در سازمانهاي دولتي ايران با استفاده از تکنيک دلفي فازي :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :33

با وجود کاربرد گسترده مدلهای تعالی در سازمانهای امر وزی هنوز مفهوم, ابعاد و مولفه های مختلف آن به روشنی مشخصنشده است . این مساله در بخش دولتی بیش از سایر بخش ها و در زمینه مدیریت منابع انسانی بیش از سایر فعالیتهای محوریسازمانهای دولتی مشهود است.هدف این مقاله ارائه مدلی مناسب جهت ارزیابی میزان تعالی منابع انسانی با توجه به ویژگی های خاص سازمانهای دولتی درایران است تا بدین وسیله زمینه لازم را جهت توسعه سرمایه های انسانی و اجتماعی سازمانها فراهم نماید.برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعه اسنادی از تکنیک دلفی فازی جهت پالایش مولفه ها, معیارها و زیر معیارها بهره گرفتهشده است , نظرسنجی بعمل آمده در سه مرحله انجام گرفته و نتایج هر مرحله با استفاده از فرمولهای مدل چنگ لین موردپالایش قرار گرفته است.مدل تعالی منابع انسانی در چهار بعد, 15 مولفه و 57 معیار طراحی گردیده و بعنوان مدلی پیشنهادی جهت آسیب شناسیمنابع انسانی و جایزه ملی تعالی منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران ارائه شده است . تا بدینوسیله سازمانها بتوانند ضمنتحلیل وضعیت موجود و بهینه کاوی از تجارب موفق سایر سازمانها, اقدام به ارائه طرح ها و اقدامات بهبود نمایند

لینک کمکی