مقاله بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و استقرار مديريت دانش(KM) در دانشکده مديريت واحد تهران مرکزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و استقرار مديريت دانش(KM) در دانشکده مديريت واحد تهران مرکزي :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :29

مدیریت دانش که یکی از راههای بهبود بخشیدن به شرایط بقا سازمان است, زمانی به طور موفقیت آمیز در سازماناجرا می گردد که از قبل زمینه فرهنگی متناسب با این نظام بسترسازی شده باشد؛ چرا که هدایت نمودن دانش موجود درسازمان یک امر انسانی است و به طور کامل مربوط به منابع انسانی می شود و تابعی از فرهنگ کارکنان سازمانمی باشد. بنابراین سازمان ها باید برای اجرای موفق مدیریت دانش, فرهنگ متناسب با آن را ایجاد نموده و براساس آنعمل نمایند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در دانشکده مدیریت واحدتهران مرکزی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی کارکنان ستادی و اعضای هیأت علمی دانشکده مدیریتواحد تهران مرکزی ( 180 نفر), که از این تعداد 70 نفر کارمند ستادی و 110 نفر عضو هیأت علمی هستند و نمونه اینتحقیق ( 120 نفر), شامل 40 نفر کارمند ستادی و 80 نفر عضو هیأت علمی می باشد. برای گردآوری داده ها در این پژوهش از دو پرسشنامه( پرسشنامه فرهنگ سازمانی دارای پایایی 76%و پرسشنامه مدیریت دانش با پایایی 96%) استفاده شده است. پاسخ دهندگان وضعیت فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در دانشکده مدیریت را متوسطارزیابی کرده اند و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی و مؤلفه های آن شامل حمایت مدیریت, تعلقسازمانی, خلاقیت فردی و سبک رهبری با استقرار مدیریت دانش در هر دو گروه جامعه آماری رابطه مثبت و معناداریوجود دارد, در حالیکه بین سازش با پدیده تعارض و استقرار مدیریت دانش در گروه کارکنان رابطه معناداری وجود دارد,اما در گروه هیأت علمی بین سازش با پدیده تعارض و استقرار مدیریت دانش در دانشکده مدیریت رابطه معناداری وجودندارد.

لینک کمکی