مقاله رابطه بين مؤلفه هاي سرمايه روانشناختي و تعهد سازماني کارکنان (اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان آذربايجان شرقي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رابطه بين مؤلفه هاي سرمايه روانشناختي و تعهد سازماني کارکنان (اداره کل تعاون, کار و رفاه اجتماعي استان آذربايجان شرقي) :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :17

زمینه: در این تحقیق به بررسی رابطه میان سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی پرداخته شده است. برای بررسی سرمایه روانشناختی از نتیجه تحقیقات صورت گرفته "لوتانز و همکاران »و برای بررسی تعهد سازمانی از"مدل سه بخشی آلن ومی یر" استفاده شده است. هدف: هدف اصلی این تحقیق, بررسی رابطه میان مؤلفه های سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی کارکنان در" سازمانکار و امور اجتماعی استان آذربایجان شرقی"می باشد. روش ها: روش انجام تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونفرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن(نرم افزارSPSS)استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیهکارکنان سازمان کار و امور اجتماعی استان آذربایجان شرقی و نمونه آماری نیز متشکل از 184 نفر از کارکنان می باشد یافته ها: با انجام آزمون همبستگی اسپیرمن مشخص گردید که در سطح اطمینان0.95% میزان سطح معناداری مربوط بهمتغیرهای فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی (به جز فرضیه فرعی دوم) کوچکتر از میزان خطای5% می باشد. بنابراین فرض مقابل در کلیه فرضیه ها به جز فرضیه فرعی دوم تایید می شود.نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی تحقیق نشان داد که در این سازمان میان سرمایه روانشناختی وتعهد سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از فرضیات فرعی تحقیق نشان دهنده این بودکه بین خودکارآمدی و تعهد مستمر کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد

لینک کمکی