مقاله ارزيابي تاثير برنامه ريزي توليد بر انتخاب روش مناسب برنامه ريزي مواد و قطعات ( جامعه مورد مطالعه – صنايع کاغذ سازي ايران )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي تاثير برنامه ريزي توليد بر انتخاب روش مناسب برنامه ريزي مواد و قطعات ( جامعه مورد مطالعه – صنايع کاغذ سازي ايران ) :


سال انتشار : 1383

تعداد صفحات :27

تبیین و تحلیل عوامل مرتبط با عملکرد در راستای میزان تناسب بین خصوصیات محیط برنامه ریزی تولید و روش برنامه ریزی مواد و قطعات در صنایع کاغذ سازی کشور هدف اساسی این تحقیق بوده است . محققان قصد دارند در قالب یک مدل تحلیل ویژه به بررسی این سؤال بپردازند که درجه تناسب محیط برنامه ریزی تولید و روش برنامه ریزی مواد و قطعات از طریق چه فرایند و عواملی به بهبود عمکرد کمک می کند؟ از دیدگاه نگارندگان , عملکرد سیستم تولیدی فقط با بهبود ابعاد چهارگانه کنترل فعالیت تولید ( کاهش کاردر جریان ساخت , کاهس اتلاف زمان منابع انسانی , کاهش اتلاف ظرفیت زمانی و عملی ماشین آلات و تجهیزات و ارتقای کیفیت ) بهبود نخواهد یافت . اگر تناسب بین خصوصیات محیط برنامه ریزی تولید , برنامه مادر تولید و ابعاد چهارگانه یاد شده وجود نداشته باشد عملکرد کل سیستم ( قابلیت تبدیل به پول شدن موجودی و تولیدات ) افزایش نخواهد یافت , بنابراین مباحث اصلی این فرض شکل می گیرد که میزان افزایش تناسب بین محیط برنامه ریزی تولید و برنامه ریزی مواد و قطعات از طریق اثرگذاری بر کنترل فعالیت تولید ( با توجه به مداخله قوی عامل تعهد مدیریت بر رابطه بین تناسب و کنترل فعالیت های تولید ) موجب افزایش کارایی تولید و متعاقب آن عملکرد سیستم خواهد گردید . (مدل تحقیق ) این مدل یک الگوی خود کنترل را که متاثر از عوامل مذکور می باشد به نمایش گذاشته به بررسی نظری و عملی این فرضیه که علت عملکرد نامطلوب بسیاری از صنایع علی رغم ابعاد کنترل فعالیت تولید , عدم تناسب بین محیط برنامه ریزی تولید و روش برنامه ریزی موتد و قطعات و برنامه مادر می باشد . در پایان با توجه به مقادیر R2>70% ,P>5% در آزمون همبستگی متعارف و دیگر آزمون های تکمیلی مدل کلی تحقیق ( فرضیه اول ) و فرضیه های فرعی مندرج در مدل اصلی در سطح اطمینان قابل قبولی تایید گردیده و معنی دار می باشد.

لینک کمکی