مقاله بررسي رابطهي تفکر سيستمي و ميزان خلاقيت مديران مدارس متوسطه دخترانه آموزش و پرورش شهر تهران و تاثير آن بر آينده پژوهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطهي تفکر سيستمي و ميزان خلاقيت مديران مدارس متوسطه دخترانه آموزش و پرورش شهر تهران و تاثير آن بر آينده پژوهي :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :22

مقاله حاضر با هدف بررسی رابطهی بین تفکر سیستمی و میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه دخترانه آموزش وپرورش شهر تهران انجام شده است. سوالات پژوهش با در نظر گرفتن مولفه های تفکر سیستمی (نگرش سیستمی, کلنگری و عملکرد سیستمی) و خلاقیت مدیران مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.روش تحقیق در این پژوهش, از نظر هدف کاربردی, از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی و از نظرروش اجرا پیمایشی است. در این پژوهش جامعهی مورد بررسی متشکل از 482 نفر از مدیران مدارس متوسطه دخترانهآموزش و پرورش شهر تهران بود که نمونه ای با حجم 172 نفر بر مبنای فرمول کوکران بدست آمد. برای نمونه گیری ازروش خوشهای تصادفی استفاده شد. پرسشنامههای تحقیق, دو پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل دادههای بدست آمده با استفاده از آزمونهای آماری(در محیط نرم افزاری spss) در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شده است نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان میدهد که بین تفکر سیستمی (به عنوان متغیر اصلی) و خلاقیت مدیرانمدارس متوسطه دخترانه شهر تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین مولفههای سهگانه تشکیل دهندهتفکر سیستمی یعنی: نگرش سیستمی, کل نگری و عملکرد سیستمی با خلاقیت مدیران رابطه مثبت و معناداری مشاهدهگردید

لینک کمکی