مقاله مدلسازي روابط علّت و معلولي نقشه استراتژي با استفاده از تکنيک ديماتل (موردکاوي شرکت سايپا يدک)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدلسازي روابط علّت و معلولي نقشه استراتژي با استفاده از تکنيک ديماتل (موردکاوي شرکت سايپا يدک) :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :24

کارت امتیازی متوازن, یک سیستم مدیریتی است که میتواند اجرای استراتژیها را مدیریت کرده و با اندازهگیریعملکرد, باعث انتقال و تفهیم ماموریت, چشمانداز, استراتژیها و انتظارات عملکردی به کلیه ذینفعان درونی و بیرونیسازمان شود. نقشه استراتژی, مهمترین مولفه برای ایجاد کارت امتیازی متوازن است. ترسیم ساختار اهداف استراتژیک وکلیدی سازمان در نقشه استراتژی, شالوده و مبنای کارت امتیازی متوازن را تشکیل می دهد که به عنوان وجه تمایزسیستم مدیریتی کارت امتیازی متوازن با سایر تکنیکها میباشد. متاسفانه سازمانها و شرکتهای زیادی در مسیر کارتامتیازی خود با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند, چراکه در ترسیم نقشه استراتژیشان, اشتباهات جدی مرتکب میشوند.به نظر میرسد که متناسب با چارچوب ارایه شده توسط مبدعان کارت امتیازی متوازن, سازمانهای مختلف اغلب بدوندر نظر گرفتن روابط ع لّت و معلولی میان اهداف استراتژیک و تنها از طریق نظرات و اتفاق نظر مدیران ارشد و متخصصان در آن را انتخاب می کنند. در این نوشتار با استفاده از تکنیکDEMATEL الگویی ارایه میکنیم که میتواند روابط علت و معلولی بین اهداف استراتژیک نقشه استراتژی را با تجمیع و پردازش دانش و قضاوت خبرگان , انکشاف و ترسیم نماید. بااین فرایند می توان ساختار یکپارچهای برای سطح کلان سیستم کارت امتیازی متوازن ارایه و علاوه بر مدلسازی ریاضیرو ابط علّت و معلو لی نقشه استرا تژی , یک سیستم پشتیبان تصمیم در بدنه اجرایی کارت امتیازی متوازن ایجاد کرد کهمی تواند کارایی بالایی برای کمک به این مساله در سیستم مدیریتی کارت امتیازی متوازن داشته باشد

لینک کمکی